אי מסירת פוליסת ביטוח

על המבטח למסור למבוטח לאחר הצטרפותו לביטוח העתק מלא של פוליסת ביטוח. חובה זו קמה למבטח בין השאר מכוח סעיף 2(א) של חוק חוזה הביטוח. על חובה זו ראה בהרחבה הכתבה ? " אי מסירת פוליסת ביטוח ". במסגרת אותה כתבה עמדתנו על הנפקות המשפטית במקרה של אי מסירת פוליסת ביטוח למבוטח, לפיה כל עוד לא נמסרה למבוטח העתק של פוליסת ביטוח, לרבות הצעת הביטוח ושאר התנאים החשובים, לא תוכל חברת הביטוח להתבסס על חריגים הקבועים בפוליסה. במסגרת כתבה זו נבקש לעמוד על שאלה נוספת הנוגעת לאי מסירת פוליסת ביטוח למבוטח והיא האם יכולה חברת הביטוח לסמוך ידה על סעיף 2(ב) של חוק חוזה הביטוח במידה ולא פעלה כמתחייב ולא מסרה את פוליסת הביטוח ?

לשם כך נבהיר תחילה, כי סעיף 2 (ב) של חוק חוזה הביטוח קובע כי כל עוד לא נמסר העתק של פוליסת ביטוח למבוטח יחולו התנאים הנהוגים אצל אותו מבטח כפי שהוגשו למפקח על הביטוח או שהותרו. לא אחת קורה, כי חברת הביטוח נחה על זרי הדפנה ולא מעבירה למבוטח העתק מלא של פוליסת ביטוח לאחר הצטרפותו. בקרות מקרה ביטוח, מגדילה חברת הביטוח לעשות ומנסה פעמים רבות לנמק דחייה של תביעת ביטוח לפי התנאים המפורטים בפוליסה שהופקדו אצל המפקח על הביטוח. תוך כך, מנסה חברת הביטוח להיבנות ממחדליה עצמה. נשאלת השאלה האם יכולה חברת הביטוח להסתמך על תנאי הביטוח שהופקדו אצל המפקח על הביטוח?

בפסיקת בית המשפט העליון ניתן מענה לשאלה זו.

בית המשפט העליון קבע באופן חד משמעי כי אין להוראת סעיף 2(ב) של חוק חוזה הביטוח כדי לסייע למבטח אשר התרשל במילוי חובתו לפי סעיף 2(א) של חוק חוזה הביטוח. פרט לכך שהוראת סעיף 2 של חוק חוזה הביטוח היא הוראה קוגנטית שלא ניתן להתנות עליה אלא לטובת המובטח, נקבע כי הוראת סעיף 2(ב)משמשת אך ורק לתקופה הקצרה שבין ההצטרפות לביטוח ועד לקבלת העתק הפוליסה על ידי המבוטח.

יצוין, כי חובה המסירה של פוליסת הביטוח חלה גם בביטוחים קבוצתיים והיא אף חובה מוגברת בביטוחים אלה, היות והמבוטח לא היה חלק מהמו"מ לעריכת הביטוח וחברותו בקולקטיב הופכת אותו מניה וביה למבוטח. בהקשר זה ראה אף הנחיית המפקח על הביטוח מיום 15.3.2000 המופיעה באתר.

גולשים יקרים, ככל ונדחתה תביעתכם לקבלת תגמולי ביטוח על בסיס חריג הקיים בפוליסה, אף על פי שהעתק של פוליסת ביטוח מעולם לא נמסרה לכם, אל תוותרו וגשו לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין ביטוח הבקיא בתחום.

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח הבקיא בתחום והערכת סיכויי תביעת ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר.

ייעוץ וליווי משפטי מוקדם עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

נדגיש כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.