ייפוי כוח מתמשך: דואגים למחר

באמצעות ייפוי כוח מתמשך יכול אדם לקבוע מראש מי ידאג לענייניו במקרה שיאבד את צלילותו. איך זה עובד, ומהם יתרונותיו של כלי זה לעומת מנגנונים משפטיים אחרים?

תשישות נפש מוגדרת כמצב שבו קיימת פגיעה משמעותית ביכולות הקוגניטיביות ובצלילותו של אדם. למרבה הצער, אפשרות זאת אורבת לכל אחד מאיתנו. לא רק ששיטיון ואובדן צלילות הן תופעות נפוצות במיוחד בגיל זקנה, אלא לעיתים כושרו המנטלי של אדם עלול להיפגע אף בגיל צעיר יחסית, כתוצאה ממחלה או מתאונה. למעשה, במקרים רבים, חולים סיעודיים מוגדרים ככאלה לא בשל מגבלותיהם הפיזיות אלא כיוון שהם סובלים מתשישות נפש.

כאשר אדם סובל מתשישות נפש, הוא נחשב למי שאינו כשיר לנהל את ענייניו בעצמו, ולכן נזקק לאדם אחר שיקבל במקומו החלטות במגוון תחומי החיים, כגון התחום הכספי והתחום הרפואי. מי מוסמך לכך? עד לא מזמן, התשובה לכך הייתה אחת ויחידה: רק אפוטרופוס שמונה לתשוש הנפש ע"י בית המשפט. כיום, לעומת זאת, קיים בנמצא מסלול רלוונטי נוסף מלבד מסלול האפוטרופסות.

תיקון מהפכני למדי שנעשה בחוק הביא לעולם המשפט הישראלי כלי חדשני בשם "יפויי כוח מתמשך". באמצעות כלי זה, יכול אדם להחליט מראש, בעודו צלול וכשיר משפטית, מי ידאג לענייניו במקרה שיאבד מצלילותו. כפי שנפרט להלן, לייפוי כוח מתמשך יש מספר יתרונות משמעותיים שכדאי להכיר, הן בהשוואה למנגנון האפוטרופסות והן בהשוואה לייפוי כוח רגיל.

מה מאפשר ייפוי כוח מתמשך?

פרק חדש שהתווסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במסגרת תיקון מספר 18 לחוק, מגדיר מהו ייפוי כוח מתמשך, כיצד יש לערוך אותו ומהן סמכויות הצדדים לייפוי הכוח.

לפי התיקון, כל אדם בגיר, כלומר מי שגילו 18 שנים ומעלה, שהינו כשיר משפטית, רשאי למנות באמצעות ייפוי כוח מתמשך אדם אחר שיהיה מוסמך לפעול בשמו בענייניו האישיים או בענייני הרכוש שלו, כולם או חלקם, בשעה שמייפה הכוח ("הממנה") יחדל להיות מסוגל להבין או לקבל החלטות בעניין שאליו מתייחס ייפוי הכוח. כמו כן, רשאי אדם למנות לעצמו מיופה כוח נפרד לענייני אישיים ומיופה כוח נפרד לענייני רכוש וכן מספר מיופי כוח שיפעלו במשותף.

מנגד, כל אדם בגיר וכשיר משפטית רשאי להתמנות למיופה כוח ("ממונה"), כל עוד הוא אינו מספק לממנה שירותים רפואיים או סיעודיים תמורת תשלום וכל עוד הוא אינו מספק מגורים תמורת תשלום לממנה, אלא אם כן הוא קרוב משפחתו של הממנה. כמו כן, אדם אינו יכול לשמש מיופה כוח של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן מייפה הכוח הוא קרוב משפחתו.

למעשה, המיופה בא בנעליו של הממנה ומוסמך לקבל כל החלטה או לבצע כל פעולה בשם הממנה, באותו תחום שבו ניתנה לו סמכות בייפוי הכוח. עם זאת, החוק מגדיר שורה של פעולות שהממונה לא יהיה מוסמך לבצע בשום אופן בשם הממנה, כמו לדוגמה המרת דת, מסירת ילד לאימוץ והצבעה בבחירות. לצד זה, מונה החוק פעולות מסוימות שהממונה יוכל לבצע רק אם הוסמך מפורשות בייפוי הכוח לבצע אותן, כגון מתן תרומות ומתנות שערכן עד סכום מסוים.

ייפוי כוח מתמשך

מה צריך לעשות?

יש לערוך ייפוי כוח מתמשך על גבי טופס מיוחד שנועד לכך ולחתום עליו בפני גורם שמוסמך לכך, בהתאם למה שהוגדר בחוק. אפשרות אחת היא לחתום על ייפוי הכוח בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בתחום אצל האפוטרופוס הכללי. אם מדובר על "ייפוי כוח מתמשך רפואי", המקנה לממונה סמכות לפעול בענייניו הרפואיים של הממנה, ניתן לחתום על הטופס בפני עורך דין כאמור וכן בפני רופא מורשה, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך.

הגורם שבפניו נחתם ייפוי יצטרך לאשר על גבי הטופס כי התרשם שהממנה הבין את משמעותו של ייפוי הכוח וערך אותו מתוך רצון חופשי, מבלי שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנים. כמו כן, יש לצרף לייפוי הכוח את הסכמת הממונה לשמש כמיופה כוח, שגם היא נחתמה בפני עורך דין.

חשוב לדעת, כי עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח אינו יכול לשמש כמיופה כוח, במסגרת ייפוי הכוח שנערך בפניו, ואסור שיהיה לו עניין אישי בייפוי הכוח.

אחרי עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו, על הממנה או עורך הדין שחתום על ייפוי הכוח להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי ולקבל את אישורו בדבר תקינותו.

מדוע מדובר במהפכה מבורכת?

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון חדשני שתורם לחיזוק חירויות הפרט. אם בעבר תשושי נפש היו משוללי כל סמכות ואפשרות לקבוע מי ידאג לענייניהם ובעלי מעמד משפטי נחות בעליל, ומי שקבע את זהות האפוטרופוס שלהם היה בית המשפט, שנשען על חוות דעת של מומחים בתחום הרפואה והעבודה הסוציאלית, הרי שכיום, בעקבות השינוי בחוק, מוקנית לאזרחים בישראל החירות להשפיע מבעוד מועד על גורלם בעת שיגיעו, חלילה, למצב של תשישות נפש.

אומנם גם כיום, תשושי נפש אינם נחשבים כשירים משפטית בזמן אמת, אך כל עוד דאגו לכך מראש, לרצונם ובחירתם, בשעה שהיו צלולים, באשר לזהות הגורם שידאג לענייניהם ובאשר להיקף סמכויותיו, תהיה חשיבות והשפעה גם כאשר יאבדו מצלילותם.

מעבר לכך, ייפוי כוח מתמשך הוא כלי שטומן בחובו גם יתרונות פרקטיים חשובים. כך חוסך כלי זה את הצורך בפנייה לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס לאדם שאיבד את כשירותו המשפטית, ומצד שני, מדובר בייפוי כוח שאינו מוגבל בזמן, אלא אם כן הוגבל בזמן ע"י הממנה עצמו. לכן, שלא כמו ייפוי כוח נוטריוני, אין הוא מאבד מתוקפו כעבור עשר שנים ואין צורך לחדש אותו מדי זמן.

יתר על כן, בעוד שאפוטרופסות בדרך כלל מקנה לאפוטרופוס סמכויות נרחבות וכוללניות לצורך ניהול ענייני החסוי, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה להקנות לממונה סמכויות מסוימות אך לא אחרות ולהגדיר מה בדיוק יהיה היקף הסמכויות העתידיות של הממונה.

יתרונות וחסרונות ייפוי הכוח

איך מונעים חריגה מסמכות?

לצד יתרונותיו הרבים, ייפוי כוח מתמשך הוא כלי רגיש, בעל השלכות מרחיקות לכת על חיי הממנים והממונים כאחד. לכן, החוק עצמו קובע מספר מנגנונים שמטרתם להגביל את טווח הסמכויות של הממונה ולמנוע ניצול לרעה של ייפוי הכוח.

כך למשל, ייפוי כוח מתמשך יאושר רק אם עבר את הבדיקה של האפוטרופוס הכללי, וייכנס לתוקף רק אם נתמלאו כל התנאים שנקבעו בייפוי הכוח. כמו כן, לפי החוק צריך הממונה שהוגדר בייפוי הכוח המתמשך לדווח על החלטותיו ופעולותיו במסגרת ייפוי הכוח לצד שלישי: אדם "מיודע", שיוגדר מראש בייפוי הכוח עצמו ע"י הממנה.

נוסף על כך, הממנה רשאי לקבוע מראש בייפוי הכוח עצמו כי הממונה יצטרך לדווח לאפוטרופוס הכללי על צעדיו וכן באילו תנאים בדיוק יוכל לפנות הממונה לאפוטרופוס הכללי לצורך מתן תוקף לייפוי הכוח המתמשך.

שכר טרחה ועלויות

גובה שכר הטרחה שעו"ד גובים עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך אינו אחיד ועלול להשתנות, לעיתים בצורה משמעותית, בין אדם לאדם, בהתאם לצרכיו, מצבו הכלכלי והשקפת עולמו, המשליכים באופן ישיר על המורכבות ייפוי הכוח.

ככלל, על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך, נדרש לקיים שתי פגישות לכל הפחות, כאשר הראשונה הינה פגישה היכרות והכנה, המתקיימת בד"כ עם הממנה, במסגרתה עוברים על כל הפרטים ודרישותיו של הממנה ומביאים לידיעתו את מלוא המידע לצורך עריכת ייפוי הכוח, ואילו השנייה, נערכת עם הממנה ומיופי הכוח שלו, וכוללת מתן הסברים למיופי הכוח אודות היקף האחריות בתחומים הרלוונטיים וכן נעשים תיקונים בייפוי הכוח, ככל ויש בכך צורך.

בנסיבות מסוימות, ובעיקר בייפויי כוח מורכבים יותר, ייתכן ותידרשנה פגישות נוספות. לאור האמור, ברור שמדובר בתהליך מורכב הדורש זמן רב, כאשר לרוב ייפוי הכוח מתמשך מתפרס על למעלה מ – 10 עמודים. משכך, עלות שכר הטרחה של עוה"ד משתנה ממקרה למקרה כאמור, כאשר שכר סביר לעריכת ייפוי כוח סטנדרטי ליחיד הינו כ – 4,000 ₪ לא כולל מע"מ. מכל מקום, אין סיבה לגבות שכר טרחה העולה על 5,000 ₪, לא כולל מע"מ, עבור עריכת ייפוי כוח כאמור, וזאת בהתאם להצעת ועדת שכר הטרחה של לשכת עורכי הדין מחודש 5/2019, בדבר שכר טרחה מינימלי מומלץ שיש לגבות מיחיד בגין עריכת ייפוי כוח מתמשך.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

חשיבות הידע המקצועי

עריכת ייפוי כוח מתמשך אינה עניין של מה בכך. אדם שעורך ייפוי כוח כזה מקנה, למעשה, סמכויות עתידיות נרחבות בנוגע לחייו שלו, לאדם אחר, מבלי לדעת מה בדיוק צופן לו העתיד ומה יהיו היחסים בינו לבין הממונה בנקודת הזמן שבה ייפוי הכוח יהפוך להיות רלוונטי.

לכן, אם אתם שוקלים לערוך ייפוי כוח מתמשך, חשוב מאוד להתייעץ לפני כן עם עורך דין בעל הכשרה נדרשת בתחום. כמו כן, חשוב להקפיד כי מסמך ייפוי הכוח עצמו ייערך באופן מוקפד וישקף באופן מדויק את רצונותיו וצרכיו של הממנה.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

2 תגובות

  • 12 בפברואר 2020 בשעה 17:54

    לגבי יפוי כוח מתמשך לאדם שאין לו הורים, משפחה, מי דואג לו, או זוג ששניהם חולים. מי דואג להם?

    • 13 בפברואר 2020 בשעה 15:49

      שלומי היקר, על פי חוק, אין מניעה למנות מיופה כוח שאינו מקרבה ראשונה, ואף בעל מקצוע.

התגובה שלך