ביטוח אובדן כושר עבודה או קרן פנסיה?

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה הקיים ברוב קרנות הפנסיה? האם לכל אחד ואחת מאיתנו קיים כיסוי כזה? מה הבדל בין מוצר זה לכיסוי הקיים בביטוחים פרטיים ולמה צריך לשים לב בעת רכישת הכיסוי? על כך ועוד, בכתבה הבאה.

כיסוי הכושר לעבוד

הסיוט של כל אדם עובד הינו כי בשלב מסוים בחייו הוא יאבד את כושר העיסוק במקצועו, בטרם עת. בכדי לצמצם את הנזקים הרבים שייגרמו לאותו אדם כתוצאה מאובדן כושרו, כאמור, עליו לבטח את עצמו בפוליסה מתאימה. כאשר עסקינן בעובד עצמאי או פרילנסר, אשר אינו כפוף למעסיק, עליו לדאוג בעצמו לרכישת ביטוח מפני אובדן הכושר. לעומת זאת, כפי שנראה בהמשך, כאשר מדובר בעובד שכיר, החוק בישראל מחייב מעסיקים בהפרשת תשלומים אשר בחלקם מיועדים לכיסוי מפני אובדן כושר עבודה (ביטוח מנהלים / קרן פנסיה).

ביטוחי אובדן כושר עבודה: רקע

כפי שהבהרנו בלא מעט כתבות באתר, ביטוח זה נועד להבטיח תשלומים קבועים למבוטח במקרה שיאבד את יכולתו להמשיך לעסוק בעיסוקו הקבוע, בכפוף להתקיימותם של התנאים המנויים בפוליסה.

ישנן דרכים רבות שמסגרתן יכול אדם לבטח את כושרו לעבוד, וננסה לעמוד על עיקרן. ראשית, ניתן לרכוש פוליסת אובדן כושר עבודה טהורה, קרי, כזו הכוללת את הכיסוי הביטוחי בלבד. בנוסף, ניתן לרכוש את הביטוח האמור במסגרת פוליסת ביטוח החיים, כאשר חוזה הביטוח האמור יפרט בנפרד את כל התנאים להתקיימותו של הכיסוי הביטוחי לגבי כל סוגי הביטוחים המנויים בה. אפשרות שלישית היא רכישת הכיסוי במסגרת ביטוח המנהלים, אשר מבוצע, בדרך כלל, על ידי המעסיק בעבור עובדיו המבוטחים.

זה המקום להבהיר כי ישנם סוגי כיסוי שונים ומגוונים, כאשר לרוב משווקות פוליסות המעניקות כיסוי משלושה סוגים: א. התשלום מותנה באיבוד הכושר לכל תפקיד ולא רק לתפקיד האחרון. ב. התשלום מותנה בכך שהמבוטח איבד את כושרו לתפקידו וכן לכל "עיסוק סביר" אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו. ג. התשלום מותנה בכל שהמבוטח איבד את הכושר לתפקידו המקצועי בלבד.

עלייתן של קרנות הפנסיה

אם בעבר רק מי שהיה רוכש כיסוי ביטוחי פרטי, היה מבוטח, כיום גם כאלו שמפרישים את הזכויות הסוציאליות שלהם באמצעות קרן פנסיה, מכוסים. שכן, כיסויים אלו כוללים "פנסיית נכות" שמטרתו להבטיח קצבה לעמית אשר איבד את כושר לעבוד.

חובת המעסיק, כמפורט לעיל, מקורה בצווי הרחבה, אשר מחילים את ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיה מקיף על כל העובדים השכירים במשק. מעבר לכך, לעובד השכיר ישנה אופציה לבחור באיזה גוף הוא חפץ להיות מבוטח בביטוח אובדן הכושר –  קופת גמל או קרן פנסיה, ועליו לעשות זאת בתוך שישים ימים מהמועד בו החל לעבוד במקום העבודה. עובד שלא יבחר את הגוף המבטח בתוך התקופה האמורה, מעסיקו יבחר בגוף המבטח בשבילו, כאשר נטייתם של המעסיקים הינה לבטח את עובדיהם בביטוח מנהלים, אשר במסגרתו נכלל אף ביטוח אובדן כושר עבודה (לצד ביטוחים נוספים).

פנסיית נכות לעמיתי הקרנות

כאמור, לצידו של ביטוח המנהלים המוכר, אשר ניתן לשלב בתוכו כיסויים ביטוחיים, ובכלל זה כיסוי מפני אובדן הכושר לעבוד, ישנן קרנות הפנסיה הכוללות כיסוי מפני "נכות". מדובר בשני ביטוחים הדומים אמנם מאוד בהגדרתם הלשונית, אך ניתן למצוא פערים משמעותיים בהיקפי הזכויות. יחד עם זאת, בשני המקרים מפריש המבוטח סכום מסוים ממשכורתו בעבור דמי הביטוח כפי שנקבע על ידי הגוף המבטח.

זה המקום להבהיר, כי לצד היתרונות הקיימים בכל מוצר, ישנם גם חסרונות. אחד החסרונות הבולטים בקרנות הפנסיה הוא עוסק בהגדרת הכיסוי הביטוחי למונח "נכות" (ראו מאמר: מבוטחים בקרן פנסיה? יש לכם כיסוי נחות).

איזה כיסוי עדיף: ביטוח או קרן פנסיה?

כאמור, אף שאין המדובר בכיסויים זהים, קיים דימיון רב, היות ובשניהם מפריש העובד סכום קבוע ממשכורתו לטובת תשלום הפרמיה הביטוחית ו/או החיסכון שנצבר לו במסגרת הכיסוי. כאשר נכנס עובד שכיר למעגל העבודה, על המעביד שלו לבטח אותו בביטוח פנסיוני, כאשר למבוטח יש תקופת זמן מסוימת במהלכה הוא רשאי לבחור במסלול שברצונו להיות מבוטח – רכישת ביטוח מנהלים מחברת הביטוח או רכישת ביטוח בקרן פנסיה.

על פי רוב, רווחת הדעה כי מבחינת ביטוח אובדן הכושר, עדיף למבוטח לרכוש את הביטוח במסגרת ביטוח המנהלים מאשר לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה. בשונה מקרן פנסיה, חברת הביטוח לאחר הצטרפות המבוטח לביטוח אינה יכול לעשות שינוי בתנאי הביטוח ובוודאי שלא יכולה לעשות שינוי אשר גורעים במצבו של המבוטח. לעומת זאת, קרן פנסיה הוא אינו חוזה אלא "תקנון" אשר נתון לשינוי בכל עת. ודוק, ישנם מצבים בהם חווה העובד תאונת עבודה ופוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה אינה מזכה אותו בפיצוי, להבדיל מפוליסת ביטוח המנהלים. בנוסף לכך, סכום הפיצוי המתקבל עם קרות המקרה הביטוחי במסגרת "פנסיית נכות", הינו ברוב המקרים נמוך יותר מהכיסוי הביטוחי המשתלם על ידי חברות הביטוח, ואף תלוי במסלול הפניסיוני שנרכש. כך, כאשר אדם צעיר מאבד את כושרו לעבוד לצמיתות, יכול נתון זה להיות הרסני לגביו.

לעומת זאת, קיימים גם יתרונות ברכישת קרן פנסיה דווקא. דמי הניהול המשולמים בעבור כיסוי זה הינם נמוכים מאלו שגובה חברת הביטוח. כאמור בכללים שקבע משרד האוצר, רשאיות חברות הביטוח לגבות כדמי ניהול עד אחד עשר אחוזים מההפרשה החודשית של העובד. בנוסף, נוטות חברות הביטוח אף לגבות דמי ניהול נוספים בתום כל שנה (בדרך כלל בגובה אחוז אחד מהסכום הכולל שנצבר במהלך שנים עשר החודשים – כך, ככל שהחיסכון שנצבר גדל, כך גדל סכום דמי הניהול השנתי). מאידך, כאשר מדובר בביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה, יכולה לגבות הקרן עד שישה אחוזים מההפרשות החודשיות של העובד ועוד כחצי אחוז מסך הצבירה השנתי, כאמור. הנה כי כן, דמי הניהול הנגבים על ידי קרן הפנסיה הינם נמוכים באופן משמעותי מאלו הנגבים על ידי חברות הביטוח – נתון חשוב שיש להביאו בחשבון טרם רכישת הביטוח.

לא למותר לציין כי יש הסוברים שגובה דמי השירות המשתלם על ידי העובד, בא לידי ביטוי בשירות אותו הוא מקבל. על פי סברה זו, השירות שיקבל על ידי חברת הביטוח יעלה על השירות שתעניק קרן הפנסיה.

כיצד יידע אם כן עובד באיזה סוג ביטוח עליו לבחור? התשובה לכך מורכבת ותלויה בנסיבות האישיות של כל עובד ועובד ועל כן על כל מבוטח פוטנציאלי להיוועץ באיש מקצוע מתאים, כגון סוכן ביטוח / יועץ ביטוח / יועץ פנסיוני, על מנת שייעץ לו ויכוון אותו לרכישת הביטוח המתאים לו ביותר.

רכשת כיסוי ואיבדתם את הכושר?

על מנת להבטיח כי תביעתכם לביטוח או לקרן הפנסיה, תתקבל, כדאי לפעול בצורה מסודרת, לעיין בתנאי הכיסוי, לאסוף את מלוא התיעוד הרפואי ולהיוועץ עם גורמים מקצועיים בטרם הגשת התביעה. דברים אלו נכונים שבעתיים, ככל ומלבד לתביעה הביטוחית, בכוונתכם לפנות למימוש הזכויות בענף נכות כללית בביטוח הלאומי.

מי שאמון על בחינת מצבו הרפואי של הנפגע והאם הוא זכאי לקבל תגמולים בגין פגיעתו הינו הרופא התעסוקתי.

במסגרת הבחינה האם קיימת זכאות לקבלת תגמולים, בודק הרופא התעסוקתי מספר פרמטרים, לרבות: מה אופייה של הפגיעה שנגרמה וכיצד הדבר משפיע על אופי עבודת הנפגע, מהי חומרת הפגיעה (האם מדובר בפגיעה המובילה למצב של אובדן כושר עבודה מוחלט או שמא חלקי בלבד והנפגע יכול לחזור לעבודתו אך בתנאים מגבילים), האם מדובר בפגיעה בלתי הפיכה או פגיעה בעלת השפעה לטווח קצר בלבד, ועוד.

בכל מקרה של מימוש זכויות עקב איבוד כושר העבודה יש להיוועץ עם רופא תעסוקתי. לקבלת מידע רחב יותר אודות תפקידו וחשיבותו בהליכים אלה, כנסו לכתבה הבאה: רופא תעסוקתי.

חשוב לדעת כי הן בביטוחי אובדן כושר והן בקרנות הפנסיה, על מנת לקבל את התגמול / קצבה, נדרש המבוטח / העמית לתקופת המתנה, כקבוע בפוליסה / תקנון הקרן.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך