אי הפעלת אמצעי מיגון

באתר זה מידע משפטי רב בין השאר בתחום הביטוח, רבות מאגר פסקי דין ביטוח ופסקי דין בנוגע לאי הפעלת אמצעי מיגון. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי ללא התחייבות או תשלום.

התובע, בעלים של מוסך רכש פוליסת ביטוח הנועדה לכסות, בין היתר, את הציוד במוסך מפני פריצה. המוסך בוטח אצל חברת הביטוח משנת 1986 ועד שנת 2004. בשנת 2002 דרשה חברת הביטוח מהמבוטח להתקין אמצעי מיגון נוספים אך הלה סרב. במהלך שנת 2004 נפרץ המוסך ונגנב ממנו ציוד רב. המבוטח פנה אל חברת הביטוח בדרישה לשלם לו את תגמולי הביטוח על פי הפוליסה. ברם, דרישתו לתשלום תגמולי ביטוח נדחתה לאחר שחברת הביטוח טענה כי תנאי המיגון על פי הפוליסה לא מולאו כנדרש.) בעקבות סירוב חברת הביטוח לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח, הוגשה תביעת המבוטח לבית משפט השלום בחדרה כנגד חברת הביטוח ושלוחה סוכן הביטוח.
במסגרת ההליך המשפטי טען המבוטח בין היתר כי חברת הביטוח ידעה שהוא לא ביצע את ההגנות הנדרשות בפוליסה. סוכן הביטוח שטיפל בפוליסה ידע על כך וכך גם סוקרים מטעם חברת הביטוח שהיו מגיעים מדי שנה לביקור במוסך. משכך, טען המבוטח, הואיל וחברת הביטוח לא ביטלה את הפוליסה, חרף אי קיום ההגנות הנדרשות והמשיכה לגבות מן התובע פרמיות כל השנים, הרי שיש לראותה כמי שוויתרה על הדרישה להתקנת המיגון הנוסף. מכל מקום, טען המבוטח כי אין לראות בדבר בדרישות המיגון כ"תנאי מוקדם" לתוקף הכיסוי הביטוחי.
בשולי הדברים, נציין כי המבוטח אף טען כי לא היה ניתן לקיים חלק מדרישות המיגון בשל מגבלות טכניות.
מנגד, טענה חברת הביטוח כי הכיסוי הביטוחי מותנה בעמידה בכל תנאי הביטוח. לטענתה, מאחר והמבוטח לא ביצע את ההגנות שנדרשו ממנו, אין הוא זכאי לפיצוי בגין הפריצה. לטענתה, סוכן הביטוח מטעמה הבהיר מפורשות למבוטח את דרישות המיגון וכי הלה הבטיח לו שהדרישות החדשות תמולאנה.
לאחר שמיעת טענות הצדדים והראיות בתיק, קבע בית המשפט השלום בחדרה, כי על חברת הביטוח לשלם למבוטח תגמולי בגין הפריצה ואף בגין עגמת הנפש שנגרמה לו.
בניגוד לעדותו של סוכן הביטוח, בית המשפט התרשם מעדותו של המבוטח ומצא אותה מהימנה. נימוקי בית המשפט התבססו על כך שסוכן הביטוח ידע שדרישות המיגון הנוספות לא מולאו וכי גם חברת הביטוח ידעה על כך, הן מכוח ידיעתו של הסוכן והן מעצם ביקורם של הסוקרים במוסך כל שנה, ובמיוחד משנת 2002 אז נדרש המיגון הנוסף.
בית המשפט קבע כי מאחר וחברת הביטוח לא ביטלה את הפוליסה לאחר שידעה שהתובע לא ביצע את המיגון הנוסף, הרי שבזמן הרלבנטי הייתה פוליסת הביטוח בתוקף.
בכל הנוגע לטענת חברת הביטוח, לפיה יש לראות בדרישות המיגון "תנאי מוקדם" בחן בית המשפט את חוק חוזה הביטוח ופסיקת בית המשפט ודחה את הטענה.

 

על פי חוק חוזה הביטוח, קובע בית המשפט, אין תוקף לקביעה, שאמצעים להקלת הסיכון הם "תנאי מוקדם" לכיסוי, המפקיע מראש את הכיסוי הביטוחי. לפי חוק חוזה הביטוח גם במקרה בו לא נקט המבוטח באמצעים להקלת הסיכון – אין הדבר פוטר אוטומטית את חברת הביטוח מחבותה על פי הפוליסה.
ביחס לכך בחן בית המשפט את סעיפים 18, 19 ו- 21 של חוק חוזה הביטוח.
על פי סעיף 18 של חוק חוזה הביטוח: "תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע לו עליו בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח".
משלא ביטלה חברת הביטוח את פוליסת הביטוח, על אף שידעה שלא מולאו על ידי המבוטח דרישות המיגון, קבע בית המשפט כי יש לראות בהתנהגותה של חברת הביטוח משום ויתור של דרישות המיגון והסכמתה להמשך הביטוח ללא ביצוע המיגון הנדרש.
בית המשפט אף צטט בפסק דינו מספר פסקי דין אשר החליטו כי אין לראות בדרישות המיגון "תנאי מוקדם" לתוקפו של הכיסוי הביטוחי.
אף על פי כן, ולמרות שביקש המבוטח מבית המשפט לחייב את חברת הביטוח בריבית עונשית על פי חוק חוזה הביטוח, קבע בית המשפט כי ביישום פסיקת בית המשפט העליון בנושא, אין לעשות שימוש בסעיף זה, היות "שלא ניתן לומר כי המחלוקת אינה בתום לב".

 

אנו סבורים כי בכל הנוגע לפסק דין זה נקלע בית המשפט השלום בחדרה לכלל טעות, שכן לא ניתן לומר שהמחלוקת היא בתום לב בשעה שאין שטענת חברת הביטוח אינה עומדת בהלימה אחת עם הוראות חוק חוזה הביטוח אשר נהירות היטב לחברות הביטוח ונציגיה המשפטיים. אין זה חדש כי חברות הביטוח ונציגיה המשפטיים מציגות את דרישות המיגון כ"תנאי מוקדם" לחבות הביטוחית. ברם, לגישה משפטית זו אין בסיס או אחיזה בחוק חוזה הביטוח.
לדעתנו, בית המשפט תיקן טעות זו כאשר פסק לזכות המבוטח מעבר לנזק הישיר שנגרם לו, נזק בלתי ממוני בגין עוגמת נפש. בהקשר זה קבע בית המשפט, כי העובדה שפוליסת הביטוח אינה קובעת פיצוי בגין ראש נזק זה אינה מונעת ממנו האפשרות לפסוק הדבר וזאת בין היתר מכוח חוק החוזים (תרופות בגין הפרת חוזה).
על כל פנים, במידה ונדחתה תביעתכם בטענה כי לא קיומו על ידכם דרישות המיגון המהוות "תנאי מוקדם" לכיסוי הביטוחי, אל תאמרו נאש ופנו לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין בתחום הביטוח.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך