פרצה הקוראת לגנב

באתר זה מידע משפטי רב בתחום תביעות ביטוח לרבות מאגר פסקי דין. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ללא תשלום או התחייבות.

אדם רכש פוליסת ביטוח לדירתו, הכוללת כיסוי מפני גניבה ופריצה.
תנאי לכיסוי הביטוחי של נזקי פריצה בפוליסה היה תקינות והפעלה אל אמצעי מיגון: דלת פלדה וסורגים על כל פתחי הבית. באחד הימים עזב המבוטח את ביתו לזמן קצר, על מנת ללוות ילדיו לבית הספר ובהיסח הדעת נעל את הדלת, התריס והחלון באותה הדלת, אך שכח לנעול את הסורג שמהווה את סף הכניסה לבית. כששב הביתה הבחין כי ביתו נפרץ, ובמהלך הפריצה נגנב מביתו רכוש בשווי רב.
המבוטח פנה אל חברת הביטוח בדרישה כי הלה תשלם לו את תגמולי הביטוח על פי הפוליסה שרכש עקב הפריצה המהווה מקרה ביטוח, אך חברת הביטוח סירבה לשלם לו את תגמולי הביטוח בטענה כי תנאי לכיסוי הביטוחי הוא הפעלה של אמצעי המיגון.
המבוטח לא ויתר והגיש תביעה לבית משפט השלום במסגרת ביקש מבית המשפט לחייב את חברת הביטוח בתשלום תגמולי הביטוח.
במסגרת ההליך המשפטי חזרה חברת הביטוח על טענותיה, ועמדה על כך שהכיסוי בפוליסת הביטוח מותנה בתקינות והפעלה של הסורגים, ומשלא עמד המבוטח בתנאי הפוליסה, אין הוא זכאי לתגמולי הביטוח.
לאחר שמיעת הראיות קבע בית המשפט כי בעת הפריצה לא היו הסורגים שבדלת הכניסה לבית המבוטח נעולים.
לפיכך, ניגש בית המשפט לפרשנות שיש ליתן לדרישת ה"תנאי המוקדם" לכיסוי.
.
בפסק דינו, קובע בית המשפט השלום בבאר שבע כי סעיף 21 של חוק חוזה הביטוח קובע אמצעים להקל הסיכון של המבטח אשר מטרתם למנוע ככל הניתן את מקרה הביטוח.
על בסיס מטרה זו, קובע בית המשפט יש לפרש את פוליסת הביטוח.
בית המשפט מדגיש כי מטרת אמצעי המיגון היא מניעת פרצה הקוראת לגנב. לפיכך, על המבוטח היה לעיין בפוליסה ולקיים תנאיה, במיוחד כאשר אלו כתובים באופן ברור ומודגש. מאחר והמבוטח הפר את תנאי המיגון בפוליסה יש לדחות את תביעתו.
אף על פי כן, אנו סבורים כי בכל הנוגע לפרשנות של פוליסת הביטוח, שגה בית המשפט בפסק הדין, כאשר לא הביא בחשבון את הורות סעיפים 18 ו- 19 של חוק חוזה הביטוח המוזכרים בסעיף 21 של החוק.
אכן, קובע סעיף 21 של חוק חוזה הביטוח אמצעים להקלת הסיכון המבוטח.
ברם, סעיף 21 הנ"ל קובע כי במקרה שלא יפעל המבוטח להתקנתם או הפעלתם של אמצעים מיגון אלה, יחולו סעיפים 18 ו- 19 בשינויים המחויבים.
לפיכך, אנו סבורים כי היה על בית המשפט להתייחס תחילה לשאלה המשפטית ? האם קיימים "תנאים מוקדמים" בביטוח והאם יש מקום לטענות אלה במסגרת תביעות ביטוח ? ונזכיר, כי בתחום צרכני עסקינן. לו היה בוחן בית המשפט את סעיפי החוק הנ"ל, היה מגלה שחברת הביטוח יכולה להיות פטורה כליל מתשלום תגמולי הביטוח רק אם תצליח להוכיח כי מבטח סביר אחר לא היה מתקשר בחוזה הביטוח ואף לא בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהרכוש לא יהיה מוגן באמצעי המיגון הנדרשים. זאת, משום שחברת הביטוח לא העלתה כל טענה חלילה וחס מוסג של "מרמה" כנגד המבוטח.
במסגרת הדיון בשאלה זו, היה על בית המשפט להוסיף ולבחון על מי מוטל הנטל להוכיח את הטענה כי מבטח סביר אחר לא היה מתקשר בביטוח ?
ובכן, עיון בפסיקת בתי המשפט מלמדת, כי הנטל להוכחת טענה זו רובץ לפתחה של חברת הביטוח. משלא הביאה חברת הביטוח במסגרת ההליך המשפטי כל עדות או ראיה, שהיה בהן כדי לבסס את הטענה כי אף מבטח סביר אחר לא היה מתקשר בביטוח ואף לא בדמי ביטוח מרובים, הרי שלא היה יכול בית המשפט לדחות את התביעה כליל.
נקודה נוספת אליה היה חייב להתייחס בית המשפט, היא האם היה בידי נעילת הסורגים כדי למנוע את אירוע הפריצה. דהיינו, בחינת שאלת הקשר הסיבתי בין אי הפעלת אמצעי המיגון לאירוע הפריצה. שהרי, אם לא היה בהפעלת אמצעי המיגון למנוע את אירוע הפריצה, מדוע לא זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח ? על חברת הביטוח היה מוטל הנטל להוכיח כי לו היה המבוטח נועל את דלת הכניסה עם סורגים, היה אירוע הפריצה נמנע.
חשוב לזכור, על אף שתחום הביטוח הינו תחום חוזי עליו חלים דיני החוזים הכלליים, לתחום הביטוח הוראות ותנאים מיוחדים הקבועים בין השאר בחוק חוזה הביטוח ותקנותיו, בהיותו תחום צרכני בו המבוטח נמצא בעמדת נחיתות.
ייתכן, כי לאחר בחינת כל הנקודות הנ"ל היה מגיע בית המשפט למסקנה כי המבוטח לא זכאי לתשלום תגמולי הביטוח, ואף לא לחלק מהם. אולם, אנו סבורים כי למסקנה זו היה צריך בית המשפט להגיע אך ורק לאחר בחינת מלוא התנאים הקבועים בין השאר בחוק חוזה הביטוח ותקנותיו.

 

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך