זכויות נכה לפטור מתשלומי מס הכנסה

בתנאים מסוימים מעניק החוק פטור ממס הכנסה לנכים. על מי בדיוק חל הפטור, מהו גובה ההכנסה הפטור ממס וכיצד מקבלים את הפטור? על כך בסקירה שלפניכם.

פטור ממס לנכה    

פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) היא החוק המסדיר את נושא מס ההכנסה בישראל. על-מנת להקל על בעלי מוגבלויות, המתקשים לעיתים קרובות להשתכר די למחייתם ולממן את צורכיהם הרפואיים, קובע סעיף 9(5) לפקודה כי בתנאים מסוימים, יוענק פטור ממס הכנסה לנכים.

בסקירה שלהלן נתייחס לתנאים העיקריים לקבלת פטור ולהליך שבאמצעותו ניתן לקבל פטור זה.

מיהו "נכה" לצורך קבלת פטור?

לא כל אדם שנקבעו לו אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי או ע"י מוסד רשמי אחר, כמו משרד הביטחון, זכאי לפטור ממס הכנסה. לפי הפקודה, רק מי שעונה על אחת מההגדרות הבאות יהיה זכאי לפטור:

  1. עיוור, כלומר מי שמחזיק בתעודת עיוור או לקוי ראייה.
  2. מי שנקבעה לו נכות בשיעור של 100 אחוז.
  3. מי שנקבעה לו נכות משוקללת בשיעור של 90 אחוז לפחות. הכוונה היא למי שנקבעו להם שיעורי נכות נפרדים בגין מספר ליקויים או מחלות, כאשר הסכום המשוקלל של הנכויות הנפרדות עומד על 90 אחוז לפחות. נהוג לחשב את הסכום המשוקלל של הנכויות מחושב לפי נוסחה מיוחדת, ולכן הסכום המשוקלל של הנכויות נמוך מהסכום הרגיל של הנכויות הנפרדות.
  4. מי שנקבעה לו נכות משוקללת צמיתה בשיעור של 89 אחוז לפחות. תנאי זה דומה לתנאי הקודם, אך כאן הדגש הוא על כך שמדובר בנכות צמיתה, כלומר נכות לכל החיים, ולא נכות זמנית. כלומר, מי שנקבעה לו נכות משוקללת צמיתה יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה גם אם שיעור הנכות המשוקלל עומד על 89 אחוז ולא על 90 אחוז או יותר.

חשוב לדעת כי הזכאות לפטור ממס הכנסה נקבעת לפי שיעורי נכות רפואית בלבד ולא לפי שיעורי נכות תפקודית, המכונה גם כ"דרגת אי כושר עבודה" במסגרת ענף "נכות כללית" בביטוח לאומי (ראו מאמר: חישוב אחוזי נכות).

בעוד נכות רפואית נקבעת ישירות לפי הליקויים או המגבלות הרפואיות מהם סובל בעל הנכות, הנכות התפקודית מתייחסת לרמת הפגיעה בתפקודו של בעל הנכות ושיעור אובדן כושר העבודה שלו כתוצאה מהנכות.

אין חפיפה הכרחית בין שני סוגי הנכויות, ולעיתים שיעור הנכות הרפואית יעלה על שיעור הנכות התפקודית או להפך.

כמו כן, הפטור יינתן רק למי שנקבעה לו שיעורי הנכות הנדרשים למשך תקופה של 185 יום ויותר. מי שחושבה לו נכות זמנית לתקופה של 184 יום ולמטה מכך לא יהיה זכאי לפטור.

מהו גובה ההכנסה הפטור ממס?

הפקודה מבחינה בין הכנסות מיגיעה אישית, כלומר שכר עבודה, לבין הכנסות שלא מיגיעה אישית, כמו שכר דירה מנכס וריבית על פקדונות וחסכונות.

נכון לשנת 2017, פטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית יינתן עבור עד לתקרת הכנסה של  606 אלף ש"ח, למי שנקבעו לו שיעורי נכות מתאימים לתקופה העולה על 365 יום. מי שתקופת הנכות שנקבעה לו היא בין 185 יום ל-365 יום, יהיה זכאי לפטור על מס על הכנסות מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 72,720 ש"ח.

פטור ממס על הכנסה מיגיעה שאינה אישית יינתן רק למי שהכנסתו השנתית שלא מיגיעה אישית מגיעה עד 72,720 ש"ח.

ומה הדין כאשר לנכה יש גם הכנסה מיגיעה אישית וגם הכנסה מיגיעה שאינה אישית?

במקרה כזה, כל עוד ההכנסה השנתית משני סוגי ההכנסות אינה עולה על 72,720 ש"ח, יינתן לנכה פטור על כל הסכום.

לעומת זאת, אם ההכנסה השנתית מיגיעה אישית עולה על 72,720 ש"ח, לא יינתן פטור ממס גם על הכנסה מיגיעה שאינה אישית.

אם ההכנסה השנתית מיגיעה אישית נמוכה מ-72,720 ש"ח, ואילו ההכנסה הכוללת, בשילוב עם הכנסה מיגיעה שאינה אישית, עולה על סכום זה, יינתן פטור ממס על ההכנסה מיגיעה אישית וכן על כל הכנסה נוספת עד לגובה של 72,720 ש"ח אך לא יותר מכך.

כך למשל, נכה הזכאי לפטור, לפי שיעורי נכותו, שהכנסתו השנתית מיגיעה אישית עומדת על 300 אלף ש"ח, והכנסתו מיגיעה שאינה אישית עומדת על מאה אלף ש"ח, יהיה זכאי לפטור רק על הכנסתו מיגיעה אישית. לעומת זאת, נכה שהכנסתו מיגיעה אישית עומדת על 70 אלף ש"ח והכנסתו מיגיעה שאינה אישית עומדת על 20 אלף ש"ח, יהיה זכאי לפטור מלא על הכנסתו מיגיעה אישית וכן לפטור על 2,720 ש"ח בלבד מתוך הכנסתו מיגיעה שאינה אישית.

חישוב הפטור באופן יחסי

אם נקבעה לנכה הזכאי לפטור ממס הכנסה, תקופת נכות נמוכה מ-365 ימים או אם תקופת הנכות שלו חלה על רק חלק משנת המס, תקרת ההכנסה עליה יקבל פטור תחושב באופן יחסי, בהתאם לחלקה של תקופת הנכות בשנת המס.

לדוגמה, אם נקבעה לנכה תקופת נכות של 200 יום בשנת מס מסוימת, והוא זכאי לפטור ממס עד לתקרת הכנסה של 72,720 ש"ח, הוא לא יקבל פטור על הכנסה בגובה של 72,720 ש"ח. הפטור יינתן לו רק על חלק מתקרת הכנסה זו, שיחושב לפי יחס של 200 ל-365, כלומר לפי חלקה היחסי של תקופת נכותו בתוך שנת המס.

הגשת בקשה לפטור ופטור רטרואקטיבי

מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית ע"י ועדה רפואית של הביטוח הלאומי או של מוסד רלוונטי אחר,  ועומד בתנאים לפטור מס ההכנסה, לפי הפקודה, צריך להגיש בקשה פטור ממס לפקיד השומה, הקרויה "טופס 1516". לבקשה יש לצרף את פרוטוקול הוועדה.

מי שטרם נקבעו לו אחוזי נכות באופן רשמי או מי שנקבעו לו אחוזי נכות נמוכים מדי בשביל קבלת פטור וסבור כי מצבו הרפואי השתנה לרעה, יכול להגיש בקשה לפטור ממס, בהתאם להליך שצוין לעיל בקשת זימון לוועדה רפואית של מס הכנסה בביטוח הלאומי. במקרה כזה, יש לצרף לבקשה טופס וויתור על סודיות רפואית ומסמכים המעידים על המצב הרפואי וכן לשלם אגרה בסך של כמה מאות שקלים לביטוח הלאומי.

גם אם הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי דחתה את הבקשה לפטור ממס, ניתן להגיש ערר על החלטה זו תוך 45 יום מהיום בו התקבלה ההחלטה.

חשוב לדעת כי ניתן להגיש גם בקשה רטרואקטיבית לפטור ממס ההכנסה, עד לתקופה של שש שנים אחורה. אם ייקבע כי מגיש הבקשה היה זכאי לפטור ממס בעבר, בטווח של שש השנים האחרונות, הוא יהיה זכאי בגין זאת להחזרי מס.

ייעוץ משפטי

תנאי החוק בנושא הפטור ממס לנכים הם מורכבים וכך גם הליך הגשת הבקשה לפטור. אם אתם שוקלים להגיש בקשה לפטור ממס בגין נכות או מעוניינים להגיש בקשה כזו, מומלץ להתייעץ  לפני הגשת הבקשה עם עורך דין הבקיא בזכויות נכים ברשויות המס ובביטוח הלאומי. התייעצות עם עורך-דין מומחה וליווי ע"י עורך-דין עשויים לחסוך לכם טרחה מיותרת ולמנוע סיבוכים בהליך קבלת הפטור.

נשמח לענות על כל שאלה בנושא פטור ממס הכנסה לנכים בפורום ביטוח לאומי באתר זה.