זכויות נכה לפטור מתשלומי מס הכנסה

בתנאים מסוימים מעניק החוק פטור ממס הכנסה לנכים. על מי בדיוק חל הפטור, מהו גובה ההכנסה הפטור ממס וכיצד מקבלים את הפטור? על כך בסקירה שלפניכם.

פטור ממס לנכה    

פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) היא החוק המסדיר את נושא מס ההכנסה בישראל. על מנת להקל על בעלי מוגבלויות, המתקשים לעתים קרובות להשתכר די למחייתם ולממן את צורכיהם הרפואיים, קובע סעיף 9(5) לפקודה כי בתנאים מסוימים יוענק פטור ממס הכנסה לנכים.

בסקירה שלהלן נתייחס לתנאים העיקריים לקבלת פטור ולהליך שבאמצעותו ניתן לקבל פטור זה.

מיהו "נכה" לצורך קבלת פטור?

לא כל אדם שנקבעו לו אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי או על ידי מוסד רשמי אחר, כמו משרד הביטחון, זכאי לפטור ממס הכנסה. לפי הפקודה, רק מי שעונה על אחת מההגדרות הבאות יהיה זכאי לפטור:

 1. עיוור, כלומר מי שמחזיק בתעודת עיוור או לקוי ראייה.
 2. מי שנקבעה לו נכות בשיעור של 100 אחוזים.
 3. מי שנקבעה לו נכות משוקללת בשיעור של 90 אחוזים לפחות. הכוונה היא למי שנקבעו להם שיעורי נכות נפרדים בגין מספר ליקויים או מחלות, כאשר הסכום המשוקלל של הנכויות הנפרדות עומד על 90 אחוזים לפחות. נהוג לחשב את הסכום המשוקלל של הנכויות מחושב לפי נוסחה מיוחדת, ולכן הסכום המשוקלל של הנכויות נמוך מהסכום הרגיל של הנכויות הנפרדות.
 4. מי שנקבעה לו נכות משוקללת צמיתה בשיעור של 89 אחוזים לפחות. תנאי זה דומה לתנאי הקודם, אך כאן הדגש הוא על כך שמדובר בנכות צמיתה, כלומר נכות לכל החיים, ולא נכות זמנית. כלומר, מי שנקבעה לו נכות משוקללת צמיתה יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה גם אם שיעור הנכות המשוקלל עומד על 89 אחוזים ולא על 90 אחוזים או יותר.

חשוב לדעת כי הזכאות לפטור ממס הכנסה נקבעת לפי שיעורי נכות רפואית בלבד ולא לפי שיעורי נכות תפקודית, המכונה גם כ"דרגת אי כושר עבודה" במסגרת ענף "נכות כללית" בביטוח לאומי (על פי חישוב אחוזי נכות).

בעוד נכות רפואית נקבעת ישירות לפי הליקויים או המגבלות הרפואיות מהם סובל בעל הנכות, הנכות התפקודית מתייחסת לרמת הפגיעה בתפקודו של בעל הנכות ושיעור אובדן כושר העבודה שלו כתוצאה מהנכות.

אין חפיפה הכרחית בין שני סוגי הנכויות, ולעתים שיעור הנכות הרפואית יעלה על שיעור הנכות התפקודית או להפך.

כמו כן, הפטור יינתן רק למי שנקבעה לו שיעורי הנכות הנדרשים למשך תקופה של 185 יום ויותר. מי שחושבה לו נכות זמנית לתקופה של 184 יום ולמטה מכך לא יהיה זכאי לפטור.

מהו גובה ההכנסה הפטור ממס?

הפקודה מבחינה בין הכנסות מיגיעה אישית, כלומר שכר עבודה, לבין הכנסות שלא מיגיעה אישית, כמו שכר דירה מנכס וריבית על פקדונות וחסכונות.

נכון לשנת 2017, פטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית יינתן עבור עד לתקרת הכנסה של  606 אלף שקלים, למי שנקבעו לו שיעורי נכות מתאימים לתקופה העולה על 365 יום. מי שתקופת הנכות שנקבעה לו היא בין 185 יום ל-365 יום יהיה זכאי לפטור על מס על הכנסות מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 72,720 שקלים.

פטור ממס על הכנסה מיגיעה שאינה אישית יינתן רק למי שהכנסתו השנתית שלא מיגיעה אישית מגיעה עד 72,720 שקלים.

ומה הדין כאשר לנכה יש גם הכנסה מיגיעה אישית וגם הכנסה מיגיעה שאינה אישית?

במקרה כזה, כל עוד ההכנסה השנתית משני סוגי ההכנסות אינה עולה על 72,720 שקלים, יינתן לנכה פטור על כל הסכום.

לעומת זאת, אם ההכנסה השנתית מיגיעה אישית עולה על 72,720 שקלים, לא יינתן פטור ממס גם על הכנסה מיגיעה שאינה אישית.

אם ההכנסה השנתית מיגיעה אישית נמוכה מ-72,720 שקלים, ואילו ההכנסה הכוללת, בשילוב עם הכנסה מיגיעה שאינה אישית, עולה על סכום זה, יינתן פטור ממס על ההכנסה מיגיעה אישית וכן על כל הכנסה נוספת עד לגובה של 72,720 שקלים אך לא יותר מכך.

כך למשל, נכה הזכאי לפטור, לפי שיעורי נכותו, שהכנסתו השנתית מיגיעה אישית עומדת על 300 אלף שקלים, והכנסתו מיגיעה שאינה אישית עומדת על 100 אלף שקלים, יהיה זכאי לפטור רק על הכנסתו מיגיעה אישית. לעומת זאת, נכה שהכנסתו מיגיעה אישית עומדת על 70 אלף שקלים והכנסתו מיגיעה שאינה אישית עומדת על 20 אלף שקלים, יהיה זכאי לפטור מלא על הכנסתו מיגיעה אישית וכן לפטור על 2,720 שקלים בלבד מתוך הכנסתו מיגיעה שאינה אישית.

חישוב הפטור באופן יחסי

אם נקבעה לנכה הזכאי לפטור ממס הכנסה, תקופת נכות נמוכה מ-365 ימים או אם תקופת הנכות שלו חלה על רק חלק משנת המס, תקרת ההכנסה עליה יקבל פטור תחושב באופן יחסי, בהתאם לחלקה של תקופת הנכות בשנת המס.

לדוגמה, אם נקבעה לנכה תקופת נכות של 200 יום בשנת מס מסוימת, והוא זכאי לפטור ממס עד לתקרת הכנסה של 72,720 שקלים, הוא לא יקבל פטור על הכנסה בגובה של 72,720 שקלים. הפטור יינתן לו רק על חלק מתקרת הכנסה זו, שיחושב לפי יחס של 200 ל-365, כלומר לפי חלקה היחסי של תקופת נכותו בתוך שנת המס.

הגשת בקשה לפטור ופטור רטרואקטיבי

מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית על ידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי או של מוסד רלוונטי אחר,  ועומד בתנאים לפטור מס ההכנסה, לפי הפקודה, צריך להגיש בקשה פטור ממס לפקיד השומה, הקרויה "טופס 1516". לבקשה יש לצרף את פרוטוקול הוועדה.

מי שטרם נקבעו לו אחוזי נכות באופן רשמי או מי שנקבעו לו אחוזי נכות נמוכים מדי בשביל קבלת פטור וסבור כי מצבו הרפואי השתנה לרעה, יכול להגיש בקשה לפטור ממס, בהתאם להליך שצוין לעיל בקשת זימון לוועדה רפואית של מס הכנסה בביטוח הלאומי. במקרה כזה, יש לצרף לבקשה טופס ויתור על סודיות רפואית ומסמכים המעידים על המצב הרפואי וכן לשלם אגרה בסך של כמה מאות שקלים לביטוח הלאומי.

גם אם הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי דחתה את הבקשה לפטור ממס, ניתן להגיש ערר על החלטה זו תוך 45 יום מהיום בו התקבלה ההחלטה.

חשוב לדעת כי ניתן להגיש גם בקשה רטרואקטיבית לפטור ממס ההכנסה, עד לתקופה של שש שנים אחורה. אם ייקבע כי מגיש הבקשה היה זכאי לפטור ממס בעבר, בטווח של שש השנים האחרונות, הוא יהיה זכאי בגין זאת להחזרי מס.

ייעוץ משפטי למיצוי זכויות נכים

תנאי החוק בנושא הפטור ממס לנכים הם מורכבים וכך גם הליך הגשת הבקשה לפטור. אם אתם שוקלים להגיש בקשה לפטור ממס בגין נכות, מומלץ להתייעץ לפני כן עם עורך דין הבקיא בזכויות נכים ברשויות המס ובביטוח הלאומי. התייעצות עם עורך דין מומחה וליווי על ידי עורך דין עשויים לחסוך לכם טרחה מיותרת ולמנוע סיבוכים בהליך קבלת הפטור.

תגובות

10 תגובות

 • 20 בינואר 2018 בשעה 21:39

  שלום אני נכה צהל בשיעור של 60 % האם אני זכאי להפחתה ממס הכנסה? יש לי פנסיה של צהל. אודה לתשובתכם

  • 21 בינואר 2018 בשעה 15:31

   אבי היקר, אנא עיין בתנאים המפורטים בכתבה. על מנת לזכות בפטור עליך להציג נכות (רפואית) משוקללת בשיעור גבוה יותר (90%) לפרק זמן של חצי שנה לפחות. אנו כאן לכל שאלה נוספת.

 • 13 ביוני 2018 בשעה 2:37

  שלום ברצוני לשאול אם קבעו לי דרגת אי כושר 100 צמיתה ו 80 אחוז נכות רפואית צמיתה האם אני זכאי לפטור ממס הכנסה, יש לציין כי הוועדות האלו היו כבר לפני 6 שנים ומצבי החמיר מאז האם אני יכול לפנות עם האישורים ישרות למס הכנסה או לפנות לוועדה של הביטוח הלאומי

  • 13 ביוני 2018 בשעה 10:45

   הזכאות נקבעת על פי הנכות הרפואית בלבד. ככל וחלה החמרה, ניתן להגיש תביעה חדשה. התביעה מוגשת במקור לפקיד השומה, שמעביר אותה לביטוח הלאומי להערכה. בהצלחה.

 • 10 ביולי 2018 בשעה 1:40

  שלום יש לי מכר שהוא לקוי ראיה 90% מלידה , הוא הלך לעורך דין אחרי שהשתרר מהצבא בהתנדבות והתחיל לעבוד על מנת שיגיש לו טופס לקבלת פטור ממס , כמה כסף מקסימום עורך דין יכול לקחת על בקשת טופס שמלכתחילה הבנאדם זכאי לה אבל פחד ללכת לבד, לא היה בטוח בעצנו והעדיף עורך דין בתום לב

  • 10 ביולי 2018 בשעה 12:00

   מי העריך את ה 90% נכות? הרי, רק אחרי גיל 18 הוא היה יכול לפנות לענף נכות כללית, וככל והוא הוכר בענף נכות כללית, אזי אוטומטית הוא זכאי לפטור ממס הכנסה ולא צריך כלל וכלל ייצוג (ובהתאם לא צריך לשלם). לכל היותר, צריך עזרה של יועץ מס / רו"ח בבירור התביעה לקבלת הטבות ושיעור המס שהוא פטור. בהצלחה.

 • 19 בספטמבר 2018 בשעה 12:34

  נקבעו לי 88% רפואי לצמיתות , מורכב משלושה לקויות , האם יש סיכוי לקבל פטור ממס הכנסה ?

  • 20 בספטמבר 2018 בשעה 14:03

   אשר היקר, ראה הקריטריונים המפורטים במאמר. בגין מספר ליקויים עליך להראות נכות משוקללת בשיעור של 90% (וליתר דיוק 89.6%) ומעלה לפרק זמן של 180 ימים לפחות. כמובן יש מקום לשקול האם ניתן להגדיל את שיעור הנכות על מנת שתוכל להיות זכאי. מומלץ להיוועץ עם עו"ד בתחום. בהצלחה.

 • 4 בנובמבר 2018 בשעה 20:16

  אני נכה צה"ל בעל 51% לצמיתות הנקרא נצרך נכה שאינו בר שיקום. דהינו על בסיס פנסיונר אמנם אני בן 55 אך מעמדי הוא כזה הכתוב לפני. ברצוני לשחרר כספים שהצטברו בקרן הפנסייה אך פקיד השומה רוצה להוריד לי בכל זאת את ה35% . האם אני זכאי לפטור או פטור חלקי? יש לציין כי אשתי לא עובדת והיא כבר בגיל הפרישה.

  • 5 בנובמבר 2018 בשעה 8:59

   למרבה הצער 51% נכות רפואית, אינה מזכה לפי החוק בפטור ממס.
   ראה הקריטריונים המפורטים במאמר.
   בריאות והצלחה!