כך נעשה חישוב הפיצוי בעקבות תאונה

הפיצוי לו זכאים נפגעים תלוי במספר פרמטרים, לגביהם ניתן למצוא פירוט נרחב בכתבה המלאה. בין היתר תלוי הפיצוי באחוזי הנכות (זמנית ו/או צמיתה) מהם סבל או סובל הנפגע (אם בכלל), גיל הנפגע בעת התאונה והשפעת הנזק על יכולתו לתפקד בבית ומחוצה לו, הפסדי השכר שנגרמו וייגרמו לו, ההוצאות הרפואיות שנשא ויישא, הוצאות נסיעה, עזרת צד ג' לה שנזקק ויזדקק וכאב הסבל שנגרם וייגרם לו בעתיד.

חישוב הפיצוי בתאונות דרכים

השאלה המדוברת ביותר בקרב נפגעי תאונות דרכים אשר פונים למימוש זכותם והגשת תביעה, היא לאיזה סכום פיצוי הם זכאים בעטיה של תאונת דרכים וכיצד מבצעים חישוב פיצוי ?

ראשי הנזק לפיצוי בעקבות תאונה

המענה לשאלה זו אינו ברור מראש ואין המדובר ב"תפריט" פיצויים לפיו לכל תאונה צמוד מחיר הידוע מראש. כבר עתה נבקש להבהיר, כי בין יתר הפרמטרים הנדרשים לשם חישוב פיצוי, פרמטר עיקרי הוא שיעור הנכות שנקבע על ידי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, רק לאחר הגשת התביעה לבית המשפט.

על כן, כל נקיטה של סכום פיצוי כלשהו לא יהיה מדויק ואף לא מקצועי בשלבים מוקדמים של ניהול תביעה תאונת דרכים.

יחד עם זאת, בהחלט ניתן לנקוב במספר ראשי נזק לפיהם נקבע פיצוי לו זכאים נפגעים המגישים תביעה:

הפסד שכר

לעיתים, מתקשה נפגע תאונת דרכים לשוב לעבודתו ערב התאונה או נאלץ להחסיר שעות עבודה רבות, דבר המסב לו נזקים כספיים. בפסיקתו, נדרש בית המשפט להעריך פיצוי המגיע לנפגע בגין הפסד כושרו להשתכר. בגין נזק זה אשר לא היה מתרחש אלמלא התאונה, זכאי הנפגע לקבל פיצוי.

לשם חישוב סכום פיצוי הפסד שכר נעזר בית המשפט במספר רב של פרמטרים, אך בעיקר בשכרו של הנפגע ערב התאונה, תקופות האי הכושר בהן שהה הנפגע, הפסד שעות עבודה נוספות, נכויות זמניות (ככל שנקבעו על ידי מומחה בית משפט), גיל הנפגע והשפעת הנזק הרפואי על יכולתו לתפקד. לגיל נפגעים חשיבות משמעותית בקביעת סכום פיצוי, שכן שונה הוא מצבו של נפגע אשר היה ערב התאונה כבן 22 ולו שנות עבודה רבות, לעומת נפגע בן 66.

נושא מרכזי בפסיקה הדנה על הפסד שכר, נדון במקרים בהם קוצרה תוחלת חייו של נפגע תאונת דרכים, וכן השנים האבודות בהם לא יוכל לעבוד. אף שנייחד לנושא זה כתבה נפרדת לאור חשיבותה, כבר עתה נבקש להבהיר, כי על פי הלכת בית המשפט העליון ? " הלכת השנים האבודות ", זכאי הנפגע (או יורשיו) לפיצוי כספי עבור אובדן היכולת להשתכר במשך השנים האבודות.

אגב, במקרים רבים ניתן פיצוי בגין הפסד שכר גם אם הנפגע לא עבד ערב התאונה, מתוך נקודת מוצא, כי בבוא העת היה נדרש הנפגע לצאת ולעבוד. במקרים אלו, מוענק פיצוי על בסיס פוטנציאל ההשתכרות שנפגע. לצורך הדוגמא, כך נפסק פיצוי עבור נפגעים שהינם קטינים ושלא עבדו או השתכרו קודם לתאונה.

קיימות שלוש שיטות חישוב הפסד שכר אשר התגבשו בפסיקת בתי המשפט:

[1] הכפלת הפסד שכר קבוע (חודשי או שנתי) באורך תקופת העבודה שנותרה לנפגע.

[2] קביעת הפסד שכר על פי הנכות שנקבעה. לעיתים, בהיעדר ראיות ממשיות על ההפסד, נעזר בית המשפט באחוזי הנכות שנותרו לנפגע עקב התאונה כאמת מבחן לחישוב הפסד שכר.

[3] קביעת פיצוי גלובאלי על דרך האומדנא. אף על פי שגם שיטה זו צריכה להיות מעוגנת בחישוב כלשהו, מדובר בשיטה יותר אינטואיטיבית מבלי להיכנס לחישובים ופרטים מדוקדקים.

הוצאות רפואיות ונסיעה

נפגע תאונת דרכים זכאי במסגרת תביעה תאונת דרכים להחזר הוצאות רפואיות שהוציא או שעתיד להוציא בגין אירוע תאונת הדרכים. שיעור הפיצוי בגין ראש נזק הוצאות רפואיות נקבע על פי מבחן השבת המצב לקדמותו וכל הוצאה שאלמלא התאונה לא היה הנפגע מוציא, הרי שהוא זכאי להחזר בגינה.

נציין, כי מחלוקות רבות נדונות בבתי המשפט סביב שאלת נחיצות הוצאות רפואיות וסבירותן והאם הם ממילא מכוסות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ללא קבלות ו/או פירוט הוצאות רפואיות, יתקשה עו"ד המייצג נפגע תאונת דרכים לדרוש החזר הוצאות רפואיות במסגרת תביעה תאונת דרכים.

לפיכך, רצוי להקפיד לאסוף קבלות בגין ההוצאות השונות שנגרמו עקב התאונה, כגון: הוצאות עבור רכישת תרופות, עזרים רפואיים, דמי השתתפות בטיפולים רפואיים, ייעוץ רפואי ע"י מומחים, נסיעה במונית, ברכב, חנייה, נסיעה בתחבורה ציבורית לקבלת טיפולים רפואיים וכל הוצאה אחרת אשר אלמלא התאונה לא היה הנפגע מוציא.

עזרת צד שלישי

נפגע המתקשה בעקבות התאונה לבצע פעולות שגרתיות יומיומיות (הלבשה, רחצה, אכילה, הליכה, ניקיון, בישול, קניות וכיו"ב) עשוי להיזקק בגין כך לעזרה מגורם שלישי כדוגמת עוזרת בית, מטפלת סיעודית או אף עזרת בן משפחה החורגת מעבר לעזרת היום יום שמושיטים בני זוג איש לרעהו. בגין הוצאות אלה, זכאי הנפגע לפיצוי מחברת הביטוח. הדבר תלוי כמובן ברמת הפגיעה ביכולת התפקודית של הנפגע ובראיות שיובאו בפני בית המשפט.

כאב וסבל

למרבה הצער, הפיצוי שאותו ניתן לפסוק בגין ראש הנזק כאב וסבל נמוך ומוגבל בתקרה הקבועה בחוק ? (100,000 לירות נכון ליום 12.9.1976). סכום זה עומד נכון לתחילת חודש ינואר 2009 על סך של 157,456 ש"ח.

חישוב שיעור פיצוי כאב וסבל נעשה על פי מכפלת שיעור הנכות הנקבעת בסכום התקרה.

בהקשר זה, יש לציין, כי במידה והמומחה הרפואי מטעם בית המשפט קבע נכות צמיתה הנמוכה מ-10%, רשאי בית המשפט להגדיל הפיצוי בגין כאב וסבל במקרים מתאימים עד לשיעור 10% מהסכום המקסימאלי.

הוצאות משפט

הוצאות משפט – כל הוצאות המשפט שהוצאו עקב ניהול ההליכים המשפטיים, לרבות אגרת בית המשפט ושכר טרחת עו"ד.

חשוב לציין, כי חישוב פיצוי תגמול עקב תאונת דרכים נבחן בכל מקרה לגופו ואין להקיש בין מקרה אחד למשנהו, שכן ראשי הנזק תלויים כאמור לעיל בפרמטרים המשתנים מאדם לאדם וכמו כן ישנם ראשי נזק נוספים המתאימים למקרה מסוים.

לשם קבלת הסבר מפורט ומדויק ככל הניתן לעניינכם, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ אצל עורך דין תאונות דרכים.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם ע"י עו"ד תאונות דרכים, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.
                
נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה מחייבת.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום תאונות דרכים

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

5 תגובות

 • 16 בינואר 2023 בשעה 17:48

  אני צריך להתייעץ

  • 23 בינואר 2023 בשעה 12:33

   שלום יואב, נשמח לנסות לסייע ולעזור. הינך מוזמן ליצור עימנו קשר טלפוני או להשאיר פרטים בטופס האתר.

 • 16 בדצמבר 2020 בשעה 15:29

  מבקשת יעוץ

  • 17 בדצמבר 2020 בשעה 16:46

   נשמח לנסות לסייע ולעזור. אנא השאירי פרטים בטופס יצירת הקשר.

 • 18 באפריל 2018 בשעה 17:09

  ברצוני לדעת בואיזו טבלת תמותה משתמשים כדי לקבוע כמה שנים נותרו לנפגע בתאונת דרכים? האם הטבלה הקובעת היא שמפורסמת ע"י אגף שוק ההון או אחרת ומה שמה? לפי איזה גיל התחלתי מתחילים למנות? בעת הגשת התביעה או כל עוד הנפגע בחיים לפני פס"ד? האם סעיף הנסיעות כולל רק הוצאות לצורך רפואי או גם מטרות אחרות כגון ארועים משפחתיים?
  בתודה יצחק

התגובה שלך