זכויות עקב פגיעה בעבודה מקורונה

עובדים שחלו בקורונה עקב חשיפה לחולה קורונה אחר תוך כדי ועקב עבודתם, ועקב כך נבצר מהם לעבוד ולהשתכר לפרנסתם, עשויים להיות מוכרים כנפגעי עבודה, ולקבל דמי פגיעה ואף גמלת נכות מעבודה, ככל שנותרה להם נכות מהמחלה.

תאונת עבודה קורונה

עקרונית, תאונת עבודה הינה תאונה שמתרחשת תוך כדי ועקב העבודה. לפיכך, עובדים שכירים ועצמאיים שנדבקו בקורונה עקב חשיפה לחולה קורונה אחר תוך כדי ועקב עבודתם, וזאת באופן לפיו הם אינם מסוגלים לעבוד ולהשתכר למחייתם, לפי אישור רפואי, עשויים אף הם להיות מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגעי עבודה עקב תאונת עבודה.

מדובר, למשל, בעובדים שנדבקו מעמיתים לעבודה/קולגות, לקוחות, ספקים, או מכל חולה קורונה אחר שעמו הם באו במגע כלשהו תוך כדי ועקב עבודתם, וכמובן כל אנשי הצוות הרפואי שנדבקו מחולי קורונה שאליהם הם נחשפו במהלך עבודתם, כגון רופאים, אחיות, סניטרים, מזכירות רפואיות, פרמדיקים של מד"א, נהגי אמבולנס, ועוד.

עובד שחלה בקורונה והוכר כנפגע עבודה זכאי לקבל דמי פגיעה לתקופה של 90 יום לכל היותר. ככל שתישאר לעובד נכות כלשהי מהקורונה בתום תקופת תשלום דמי הפגיעה, הוא יוכל לקבל לאחר מכן גם גמלת נכה מעבודה, בכפוף לעמידתו בכל תנאי הזכאות לכך. [ ראו בנוסף: כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה?].

אם העובד שהוכר כנפגע עבודה עקב מחלת הקורונה גם חלילה נפטר כתוצאה ממנה, בני משפחתו עשויים לקבל גמלת תלויים, אף זאת בכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות לכך. עם זאת, במקרים מסוימים, גם בני משפחה שאינם עונים על כל תנאי הזכאות לגמלת תלויים יוכלו לקבל הענקה מטעמי צדק, מהמוסד לביטוח לאומי.

לעומת זאת, עובד שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה אחר תוך כדי ועקב העבודה, אולם מבלי שהוא עצמו חלה בקורונה, לא יוכר כנפגע בעבודה.

קבלת דמי פגיעה

לצורך קבלת דמי הפגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, יש להגיש לו טופס ב.ל. 211 – תביעה לדמי פגיעה. בנוסף יש להגיש מסמכים שונים כמפורט להלן: המסמכים הנוספים שעובד שכיר צריך להמציא: הפנית העובד לבדיקת קורונה ותוצאות הבדיקה הראשונה; שאלון אודות נסיבות ההדבקה; אישור מטעם המעסיק אודות רמת סבירות גבוהה להדבקה במקום העבודה או שאלון למעסיק על כך; אישור מחלה או אישור שמונפק למי שהחלים מקורונה. המסמכים הנוספים שעובד עצמאי צריך להמציא: הפנית העובד לבדיקת קורונה ותוצאות הבדיקה הראשונה; שאלון אודות נסיבות ההדבקה; אישור מחלה או אישור שמונפק למי שהחלים מקורונה; המסמכים הנוספים שגם עובד שכיר וגם עובד עצמאי צריכים להמציא: מסמכים וטפסים של העיסוק של העובד שבעטיו הוא נדבק בקורונה; בנוסף, מומלץ לצרף לתביעה גם את המסמכים הבאים ככל שישנם: צילום הודעת SMS על החשיפה שהתקבלה ממשרד הבריאות או משב"כ או מאפליקציית מגן של משרד הבריאות; צילום דיווח באתר משרד הבריאות על בידוד/מחלה; לעובד שכיר: הודעת המעסיק על הצורך בבידוד;

יש להגיש את טופס התביעה והמסמכים הנלווים תוך 12 חודשים ממועד המחלה. אולם, רצוי להגיש את התביעה קרוב כל הניתן למועד המחלה, וזאת במיוחד כשמדובר בעובד שאין לו כל מקורות הכנסה אחרים זולת שכר עבודתו.

דמי הפגיעה משולמים לעובד למשך התקופה שבה הוא אינו יכול לעבוד עקב הקורונה ועד ל-90 יום לכל היותר.

המוסד לביטוח לאומי הודיע שהוא יאשר באופן אוטומטי תביעות חדשות לקבלת דמי פגיעה למשך לפחות 30 יום, אף אם העובד קיבל אישור רפואי למספר ימים קצר יותר, למעט אם הוא חזר קודם לכן לעבוד.

סכום דמי הפגיעה מחושב באופן יומי לפי75%  מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח של העובד במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד שבו הוא נדבק בקורונה וחדל לעבוד, וזאת עד לתקרת סכום דמי הפגיעה ליום. נכון לינואר 2022, מדובר בסך של  1,114 ₪ ליום.

לפי החוק, המעסיק מחויב בתשלום דמי פגיעה עבור 12 הימים הראשונים של עובד שכיר. בנוסף, המעסיק אינו רשאי לנכות את ימי קבלת תשלום הפגיעה מימי המחלה שצבורים לזכותו של העובד, למעט ימי ההיעדרות הראשון והשני של העובד ממקום עבודתו במקרה שהעובד נעדר פחות מ-12 ימים.

קבלת גמלת נכות מעבודה

בסיום 90 ימי דמי הפגיעה, העובד לא יהיה זכאי להם עוד. עם זאת, אם המחלה תגרום לו לנכות, לרבות בשל תסמיני לונג קוביד, הוא עשוי להיות זכאי לקבל גמלת/מענק נכות מעבודה, וזאת בתנאי שנקבעו לו לפחות 9% נכות מעבודה.

לשם כך, על העובד להגיש למל"ל טופס ב.ל. 200 – תביעה לקבלת גמלת הנכות מעבודה, בצירוף כל המסמכים הרפואיים שיש לו לגבי מחלת הקורונה בה לקה, ואשר טרם הוגשו על ידו.

את התביעה לקבלת גמלת הנכות מעבודה יש להגיש תוך 12 חודשים ממועד ההידבקות בקורונה, אולם רצוי להגיש אותה לפני סיום קבלת דמי הפגיעה, וזאת כדי להבטיח ככל הניתן את רצף קבלת התשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

לאחר הגשת התביעה, יזומן העובד לוועדה רפואית לצורך קביעת עצם ההכרה בנכותו הרפואית עקב הקורונה, משך תקופת הנכות (זמנית או קבועה), ושיעורה באחוזים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

לקביעת הועדה הרפואית לגבי משך הנכות של העובד ושיעורה באחוזים יש משמעות קריטית מבחינת זכאותו לקבלת גמלת/מענק עבודה, וזאת כפי שיפורט להלן:

  1. אם נקבעה לו נכות קבועה או זמנית עד 9% בלבד, הוא לא יהיה זכאי לדבר.
  2. אם נקבעה לו נכות זמנית מ- 9% ל- 100%, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה לפי היקף אחוזי הנכות שלו, ועד לתום תקופת הנכות הזמנית שנקבעה לו (לרוב מדובר בתקופה שאינה עולה על שנה).
  3. אם נקבעה לו נכות קבועה מ-9% ל- 20%, הוא יהיה זכאי למענק חד חד פעמי, בשווי הקצבה החודשית כפול 43.
  4. אם נקבעה לו נכות קבועה מ- 20% – 100%, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה לפי שיעור אחוזי הנכות שלו ולכל ימי חייו.

קצבת הנכות מעבודה המלאה מחושבת לפי דמי הפגיעה שמגיעים לעובד ליום כפול 30, ועד לתקרת התשלום החודשי (סך של 33,431 ₪ נכון לינואר 2022).

עובד שנקבעה לו נכות זמנית בשיעור של 9% – 99%, או עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 20% – 99%, יקבל קצבה חודשית לפי שיעור אחוזי הנכות שלו מסכום הקצבה המלאה שהוא היה זכאי לה אם היו נקבעים לו 100% נכות. למשל, מי שנקבעו לו 20% נכות זמנית או קבועה מעבודה, יקבל חמישית מהקצבה שהוא היה מקבל אם הייתה נקבעת לוֹ נכות בשיעור של 100%. [ראו בנוסף: זכויות חולה קורונה].

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

זכויות עובדים שלא חלו בקורונה אך נכנסו לבידוד

כפי שצוין לעיל, עובדים שנכנסו לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה במקום העבודה, אולם בדיעבד התברר שהם לא חלו בקורונה, לא יוכרו כנפגעי עבודה. עם זאת, אין פירוש הדבר שהם אינם זכאים לאף זכות סוציאלית עקב כך.

בעבר, ועד לסוף אוקטובר 2020, עובדים אלו היו זכאים לקבלת דמי מחלה עבור הימים שבהם הם שהו בבידוד, ולפי מספר ימי המחלה שנצברו לזכותם.

החל מסוף אוקטובר 2020 ואילך, עובדים אלו זכאים לקבלת דמי בידוד עבור הימים שבהם הם שהו בבידוד, בתנאי שהם דיווחו למשרד הבריאות על ימי הבידוד שלהם באמצעות שיגור טופס מקוון באינטרנט. דמי הבידוד ישולמו להם על ידי המעסיקים שלהם, ואלו יקבלו  מהמוסד לביטוח לאומי החזר חלקי מתשלום זה.

ככלל, העובדים אינם זכאים לקבלת דמי בידוד עבור יום הבידוד הראשון שלהם (אלא אם כן יש להם הסדר ספציפי שמקנה להם זכאות לקבלת דמי מחלה החל מהיום הראשון). אולם הם יכולים לבקש לקבל דמי בידוד עבור אותו יום על חשבון ימי החופשה שנותרו להם.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך