תקנון

גולש יקר, אתר LawTip הינו אתר מידע משפטי לאזרח בתחום דיני הביטוח והנזיקין.
השימוש באתר, בתכניו ובשירותים הניתנים באמצעות האתר, ללא כל עלות, הינם בכפוף להסכמתך לתנאים הבאים:

 1. האתר מנוהל ע"י אלמוג-שפירא, משרד עורכי דין העוסק בתחום דיני הנזיקין והביטוח.
 2. המידע המוצג באתר ו/או הנמסר באמצעות דוא"ל כתשובה לשאלות המשתמש באמצעות מערכת האתר, הינו ראשוני בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עו"ד הבקיא בתחום הרלבנטי ו/או אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או טיפול רפואי ע"י רופא מתאים.
 3. התכנים המפורסמים באתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ובעלי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו וכל השימוש באתר הינו באחריות הבלעדית של המשתמש, המחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע או תוכן המופיע באתר ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.
 4. במידה ותהיה סתירה בין מידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.
 5. בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או כל אדם הבא מטעמם, לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המפורסמים באתר והתשובות הנמסרות, לרבות מהימנותם, דיוקם ואמינותם ולא יישאו בכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר, כי הוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש בתכני האתר ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
 6. לבעלי האתר הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת ו/או הסרת תכנים, מידע, תמונות וקבצים מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
  כמו כן, בעל האתר יכול להסיר מתוך הודעות המועלות במסגרת הפורומים המשפטיים המנוהלים באתר, קטעים ו/או חלקים פוגענים ו/או בלתי ראוייםו/או נושאים שאינם מתאימים מכל סיבה שהיא לפרסום ו/או קישורים המועלים לאתר.
 7. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר, לרבות בשם, בעיצוב, בתכנים וכל חומר אחר הכלול באתר, הנם של בעלי האתר, לפי העניין. מובהר בזאת, כי אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן מתכני האתר לרבות בקבצים ו/או בטקסטים ו/או במאמרים ו/או בעצות שימושיות ו/או במדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי האתר, לפי העניין בכתב ומראש.
 8. מובהר בזאת, כי בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם אינם מחויבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות הנשלחות.
 9. המשתמש באתר, מאשר, כי בפנייתו באמצעות האתר הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם לרבות בכתובת הדוא"ל שמילא במקום המיועד לכך במסגרת פנייתו לאתר.
 10. המידע המופיע באתר הינו ללא התחייבות ובעלי האתר יוכלו להפסיק או לשנות את מתן השירותים באתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו.
 11. המשתתף פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים הנמסרים באמצעות האתר. יחד עם זאת, בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם יעשו מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשתמש ופרטיותו.
 12. בעלי האתר ו/או מנהליו אינם אחראים לתכנים המוצגים על ידי האתרים שקיימת אליהם קישורים באתר, המצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.
 13. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שבעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים על ציוד ו/או חומרה ו/או תוכנות.
 14. המידע שנמסר לידי בעלי האתר ו/או שיגיע לידיו עפ"י המשתמש באתר, ובכלל זה מידע המפורסם בתגובות ו/או פורומים ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר, הינו מידע שלא חלה על המשתמש חובה חוקית למסרו והוא נמסר לנו מרצונו ובהסכמתו המלאה של המשתמש. ידוע לך כי מידע זה יישמר וירשם במאגרי המידע של בעלי האתר ו/או מי מטעמם וכי יעשה במידע כל שימוש שיידרש לשם מתן שירות עבור המשתמש.
 15. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 16. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים כאחד.