רופא תעסוקתי

איזה תפקיד ממלא רופא תעסוקתי בתביעות אובדן כושר עבודה מול המוסד לביטוח לאומי ומול חברות הביטוח?

רופא תעסוקתי

על אדם הטוען לאובדן כושר עבודה לעבור שלושה שלבים בטרם יוכר כזכאי לתגמולים מהמוסד לביטוח הלאומי מחברת הביטוח. בשלב הראשון, יהא על המבוטח לקבל אישור רשמי המעיד כי אכן נגרמה לו פגיעה המגבילה את כושר עבודתו. לאחר מכן, נדרש המבוטח להוכיח כי מידת הפגיעה האמורה אכן מקנה לו זכאות לתגמולים לפי הוראות הדין או לחלופין תואמת את הגדרת אובדן כושר עבודה המופיעה בפוליסה. לבסוף, יהיה עליו לדרוש פיצוי על פי מידת הפגיעה שנגרמה לו ובהתאם לתקופה שייעדר מהעבודה בגין פגיעה זו.

הרופא התעסוקתי ממלא תפקיד רלוונטי בכל השלבים המפורטים לעיל. הרופא התעסוקתי הוא הכתובת הראשונה לכל נפגע אשר חפץ להגיש תביעת אובדן כושר עבודה לפתחו של המוסד לביטוח לאומי (ענף נכות כללית) או לחברת ביטוח המבטחת על פי פוליסת ביטוח פרטית. סמכותו העיקרית של רופא כזה היא לקבוע אם המצב הרפואי של אותו אדם גורם לו לאובדן כושר עבודה חלקי או מלא. אשר על כן, אם פלוני סבור כי אכן נפגם כושרו לעסוק בעיסוקו הרגיל, עליו לפנות לרופא תעסוקתי, אשר יחליט באיזה שיעור נפגם כושר העבודה, אם בכלל, ונוסף לכך, יקבע אם ומתי יוכל אותו פלוני לשוב לעבוד בעבודתו.

כפי שיוסבר להלן, לקביעת הרופא יש משקל רב לצורך הכרעה בתביעה, ועל כן יש להיערך היטב לבדיקה אצל רופא זה. מנגד, ייתכן כי תביעת המבוטח תידחה גם אם יציג חוות דעת מתאימה של רופא תעסוקתי, ולעיתים תידרש פנייה לערכאות כדי לזכות בתגמולים.

תפקידיו של רופא תעסוקתי

באופן כללי, רופאים תעסוקתיים מתמחים בהערכת השפעת תנאי עבודתם של עובדים על בריאותם ובהערכת כושרם של אנשים לעבוד בעיסוקים שונים. בין השאר, רופאים אלה  מעריכים את הסיכונים הבריאותיים הנובעים מתנאי עבודה מסוימים, ואף עורכים בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים.

לנוכח מומחיותם, רק רופאים אלה מוסמכים לקבוע אם ובאיזו מידה נפגע כושר עבודתו של אדם, עקב מחלה או תאונה, בין אם מדובר בפגיעה בעבודה או בפגיעה אחרת.

לכן, אדם שרוצה להוכיח כי כושר עבודתו נפגע וכי הוא זכאי עקב כך לקצבת נכות או לתגמולי ביטוח אינו יכול להסתפק בהצגת חוות דעת של רופא משפחה או של רופא שאינו מומחה. בראש ובראשונה, עליו לפנות לרופא התעסוקתי של קופת החולים שהוא חבר בה או לרופא פרטי, על מנת שזה יקבע אם אכן נפגע כושר עבודתו ובאיזו מידה.
תפקיד הרופא התעסוקתי

פנייה לרופא תעסוקתי: איך נערכים?

לא למותר לציין כי לקראת הפנייה לרופא תעסוקתי, יש לאסוף את כל התיעוד הרפואי הנוגע לליקוי הבריאותי הפוגע בכושר עבודתו של הפונה, לגרסתו, או מגביל את כושר עבודתו. לא זו אף זו, הרופא אומנם יבסס את החלטתו על אותם מסמכים רפואיים, אולם גם לסוג העבודה של הנבדק יש השפעה על קביעתו.

כך, במידה שסוג העבודה הקבועה של הנבדק דורש ממנו מאמץ פיזי רב, שאותו הוא אינו יכול לשאת בשל המגבלה הרפואית ממנה הוא סובל, ייטה המומחה לקביעה כי עסקינן במקרה של אובדן כושר עבודה שבגינו זכאי הנפגע לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי או מחברת הביטוח. לכן חשוב שהנבדק יציג את כל הנתונים רלוונטיים אודות עיסוקו ותנאי עבודתו.

ישנם מקרים בהם הרופא התעסוקתי אינו יכול לקבוע באופן נחרץ את מצבו של הנפגע, בהסתמך על תיאור העבודה שלו והמסמכים הרפואיים שנמסרו על ידו בלבד. במקרים אלו, יזמין המומחה את הנפגע למרפאתו, על מנת לערוך לו בדיקה פיזית, אשר בעקבותיה ייקבע סופית אם איבד הנפגע את יכולתו לעבוד ובאיזה שיעור יש להעריך את אובדן כושר עבודה זה.חשוב לציין כי ישנם מצבים בהם הרופא התעסוקתי יקבע כי הנפגע לא איבד באופן מוחלט את כושרו לעבוד ועל כן הוא מסוגל להמשיך לעסוק בעיסוקו הרגילבהקשר זה ייתכן שאותו רופא יחליט כי הנפגע יבצע את עבודתו באופן שונה, כך שיינתנו לו הקלות מסוימות (כגון: פטור מעמידה ממושכת בזמן העבודה, איסור על עבודה במקום רועש וכדומה).

היערכות לבדיקה

הגשת תביעה לביטוח הלאומי

אם רופא תעסוקתי אישר כי הנפגע איבד את כושרו לעבוד, זמנית או לצמיתות, ובשיעור שבגינו הוא זכאי לקצבת נכות כללית של הביטוח הלאומי, על הנפגע להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולצרף לתביעה את האישור. בשלב הבא נכנסת לתמונה הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי (ראו מאמר: ועדה רפואית בביטוח הלאומי: מה צריך לדעת?).

הוועדה קובעת את שיעור הנכות הרפואית של התובע, בהתבסס על מכלול הליקויים הרפואיים מהם הוא סובל, להערכתה. עדיין אין מדובר בקביעת דרגת נכותו הכללית של התובע, כלומר דרגת אובדן כושר העבודה שלו. רק אם דרגת הנכות הרפואית שתקבע הוועדה עוברת סף מסוים, יקבע הביטוח הלאומי את דרגת הנכות הכללית של התובע שלפיה יוחלט אם התובע זכאי לקצבה או לא.

בהחלט ייתכן כי החלטת הביטוח הלאומי תסתור את קביעת הרופא התעסוקתי כי התובע איבד את כושר עבודתו בשיעור שאמור לזכות אותו בקצבה.  במקרה כזה, עומדת בפני התובע האפשרות להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית והוא יוכל גם לצרף לערר חוות דעת חדשה של רופא תעסוקתי, התומכת בתביעתו.

בנוסף לאמור לעיל, ניתן לנקוט הליך המכונה "החמרת מצב רפואי". במסגרת הליך זה אדם שנקבעה לו בעבר נכות רפואית טוען, כי חלה החמרה במצבו הרפואי, אשר בגינה נפגע עוד יותר כושרו לעסוק בעיסוקו. הרופא התעסוקתי הוא הגורם שמוסמך לקבוע אם אכן חלה החמרה במצבו של הנפגע, ועל בסיס קביעה זו יוכל הנפגע לדרוש כי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי תערוך דיון מחודש בעניינו.

הגשת תביעה לחברת הביטוח

בדרך כלל, פוליסות אובדן כושר עבודה מקנות למבוטח זכאות לתגמולים רק במקרה שאיבד לפחות 75 אחוז מכושרו לעבוד בעיסוקו הרגיל. תנאי שגרתי נוסף קובע כי הזכאות לתגמולים תתגבש רק אם המבוטח אינו מסוגל גם ב"עיסוק סביר אחר", התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו (ראו מאמר: "עיסוק סביר" בפוליסות אובדן כושר עבודה).

לפיכך, חשוב לצרף לתביעה לתגמולי אובדן כושר עבודה המוגשת לחברת הביטוח אישור של רופא תעסוקתי, הקובע כי שיעור הפגיעה בכושר עבודתו של התובע עומד על 75 אחוז או יותר, וכי התובע אינו כשיר לעבוד הן בעיסוקו המקורי והן בעיסוק סביר אחר, כהגדרתו בפוליסה.

ואולם, הדבר אינו מבטיח כי התביעה תתקבל. לעיתים קרובות מדי, הודפות חברות הביטוח תביעות אובדן כושר עבודה, גם כאשר התביעה נתמכת  ע"י חוות דעת של מומחה. בין השאר, נוהגות המבטחות להציג חוות דעת סותרת של רופא תעסוקתי מטעמן  לצורך דחיית התביעה.

במקרה כזה, ניתן לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט, וכפי שעולה מן הפסיקה, במקרים רבים הפנייה לערכאות תפעל לטובת התובע.

כך למשל, בפסק דין שניתן לפני כשנה (תאמ (י-ם) 30209-12-16), קיבל בית משפט השלום בירושלים תביעה של מבוטח כנגד חברת הביטוח "הפניקס" לקבלת תגמולי אובדן כושר עבודה, על אף שהמבטחת הציגה חוות דעת של רופאה תעסוקתית מטעמה, לפיה התובע מסוגל לעבוד בעיסוק סביר אחר שאינו עיסוקו המקורי. בפסק הדין נקבע, כי אף מחוות דעת זו עולה כי התובע, שעבד כטרקטוריסט, איבד את כושרו לעבוד בעיסוק זה, וכי בניגוד לטענת המבטחת, עבודה משרדית כשכיר אינה מהווה "עיסוק סביר אחר" שבו הוא יכול לעסוק.

במקרה אחר (סע (חי') 1684-04) נפסק, כי קביעת רופא תעסוקתי מטעם חברת הביטוח "מגדל" ביחס לכושר עבודתו של מבוטח היא "בלתי ריאלית". בעוד הרופא קבע כי המבוטח יכול לחזור לעבודתו כמפעיל מתקן במפעל, קבע בית המשפט כי עבודה זו מצריכה טיפוס ועלייה מרובה על סולמות ומדרגות והליכה ועמידה ממושכות שאינן מתאפשרות עקב פגיעה ברגלו הימנית של התובע.

מבחני סבירות

ייעוץ משפטי

לנוכח משקלה הרב של חוות דעתו של הרופא התעסוקתי במסגרת תביעות אובדן כושר עבודה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין מומחה בתביעות אובדן כושר עבודה וביטוח עוד בטרם הפנייה לרופא. זאת על מנת להעריך את סיכויי התביעה ולהיערך נכונה לבדיקת הרופא.

כמו כן, ייעוץ משפטי עשוי לסייע לכם אם תביעתכם נדחתה ע"י הביטוח הלאומי או חברת הביטוח. כאמור, דחייה כזו אינה סוף פסוק, ובמקרים רבים, פנייה לבית המשפט תהפוך את הקערה על פיה.

שאלות נפוצות

מהו התפקיד העיקרי של רופא תעסוקתי?

ישנם שני נושאים מרכזיים שנמצאים תחת סמכותו ואחריותו: האחד, בחינת תנאי עבודה והשפעתם על בריאות העובד. השני, הערכת כושר עבודה של העובד, לתפקידו, או לכל תפקיד אחר.

כיצד מעריך רופא תעסוקתי את הסיכונים הבריאותיים הנובעים מתנאי עבודה ספציפיים?

מלבד לבדיקות רפואיות, הערכת הסיכון מצד הרופא נעשית בעזרת בחינת תנאי העבודה כגון רעש, קרינה, מזג אויר וגורמים מזיקים, והשפעתם על האפשרית על העובד.

איזה סוג של בדיקות רפואיות עושים רופאים תעסוקתיים לעובדים?

בדיקות הנוגעות להתאמתו של עובד לתפקיד כזה או אחר, לפני קבלתו לעבודה או תוך כדי העבודה, וכן בדיקות הנוגעות לכושרו התפקודי של העובד ביחס לעבודתו, או עבודות אחרות.

מדוע יש צורך להתייעץ עם רופא תעסוקתי בעת קביעת יכולתו של אדם לעבוד לאחר מחלה או תאונה?

בדיקות תעסוקתיות עשויות להידרש הן מצד העובד אשר חלה במחלה או איבד את כושרו לעבודה, והן מצד מקום העבודה. בחלק לא מבוטל מן המקרים הבדיקות הכרחיות מכוח החוק ונועדו על מנת להגן על ציבור העובדים מפני נזקים העשויים להיגרם במהלך העבודה.

אם אדם רוצה לתבוע קצבת נכות או תגמולי ביטוח, עם איזה סוג של רופא עליו להתייעץ, ומדוע?

תחילה, עליו להיוועץ ברופאים מקצועיים הרלבנטיים לפגימות מהן הוא סובל ולבצע את כל הבדיקות הנדרשות. בהמשך, עליו להגיע לרופא התעסוקתי כשבידיו מלוא הנתונים, למען יוכלו הלה להעריך את כושרו לעבוד, בתפקידו או כל תפקיד אחר.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

55 תגובות

 • 21 באוקטובר 2023 בשעה 22:29

  אני עובדת מדינה, ברקע מחלות פיברומיאלגיה, אנמיה, אירוע מוחי חולף, חוליה מרוסקת וכאב גב כרוני, פריצות דיסק ובלטים.
  עם כל זה התמודדתי מעל עשור בעבודתי (לא מפונקת ואוהבת את עבודתי)
  כעת תסמונת ריינו. מזגן מרכזי מקפיא (בית חולים) לא מסוגלת לעבוד, אצבעות הידיים והרגליים כל כך כואבים שאני חייבת כל 1/4 שעה לקום להפשיר שזה גם לא נעים פיזית וגם מול קולגות.
  ממקום העבודה ביקשתי התחשבות בשינוי עמדה שלא באיזור מזגן מרכזי (יש כאלה) הובטח וככה עובר יום ועוד יום, אני סובלת פיזית מתענה ללכת לעבודה.
  יש לציין שהמנהל שלי לא אוהב אותי ברמה האישית, אבל המטופלים והקולגות ממש כמו משפחה אוהבת וחמה, זה הדבר שמחזיק אותי אבל הכאב כבר קשה מנשוא.
  חושבת לצאת מהעבודה.
  מישהו יודע אם מגיע לי תגמולים, איזה ומה הדרך הנכונה?
  אין לי אמצעים לייצוג של עו"ד.
  תודה

  • 23 באוקטובר 2023 בשעה 10:30

   רויטל שלום,

   בכל הנוגע לזכויותיך מול המעסיק, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בדיני עבודה.
   באשר לזכויות מול חברות הביטוח והביטוח הלאומי, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחומים הללו. חשוב לציין שככלל, בתחומים אלה עוה"ד גובים שכ"ט בכפוף להצלחה בלבד ולא מראש.

   בריאות והצלחה!

 • 29 ביוני 2023 בשעה 16:32

  שלום רב.
  ברצוני לברר האם יש מקום למורה להתעמלות ללכת לרופא תעסוקתי לאחר תאונה, שבירת רגל וניתוח ע”מ שלא יחייבו אותה להמשיך במקצוע שלה כמורה להתעמלות דווקא אלא מורה למקצוע אחר מכיון שבלתי אפשרי לעבוד במקצוע כזה שהיא צולעת למרות שעברה יותר מחצי שנה מהפציעה?

  • 24 ביולי 2023 בשעה 18:29

   אורית שלום,

   שאלתך הינה רפואית ולא משפטית.
   ככל ויש לך קשיים להמשיך בעבודתך, באפשרותך לפנות לרופא תעסוקתי, לרבות באופן פרטי.

 • 20 ביוני 2023 בשעה 13:38

  אם יש אישור מרופא תעסוקתי להפסקת עבודה של חודש מקבלים ביטוח לאומי?

  • 20 ביוני 2023 בשעה 17:50

   ככל וכוונתך לגמלת נכות כללית, הרי שנדרשת תקופת המתנה בת 90 ימים.
   לכן, איש כושר לתקופה בת חודש בלבד, אינה מזכה.
   בריאות והצלחה!

 • 26 בפברואר 2023 בשעה 6:46

  שלום רצתי לדעת עם יש כבר אובדן כושר עבודה של הביטוח לאומי לצמיתות אבל חברת הביטוח דורשת חוות דעת של רופא כל שלושה חודשים האם חוות דעת של רופה תעסוקתי תעזור לקבע את אובדן כושר באופן קבוע

  • 8 במרץ 2023 בשעה 20:13

   יעקב שלום, חברת הביטוח אינה כפופה לחוות דעת חיצוניות במסגרת הליך של בירור חבות. חוות דעת חיצונית של רופא מומחה אמנם יכולה לסייע, אך אינה מכרעת. בכל מקרה, אין שום הגיון לבדיקה / חוות דעת כל שלושה חודשים. זה פרק זמן לא סביר. מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום. בהצלחה!

 • 31 באוגוסט 2021 בשעה 21:41

  חוות דעת להחליף מקום עבודה מפזית למשהו אחר

  • 2 בספטמבר 2021 בשעה 9:57

   שלום רב, נא תשומת ליבך כי פורום זה משפטי ועוסק בזכויות משפטיות. אנו לכל שאלה בנושא זה. בנושאים אחר, כגון השגת חוות דעת של רופא מומחה, איננו יכולים לסייע. בהצלחה!

 • 2 באוגוסט 2021 בשעה 16:05

  חות דעת מומחה רופא תעסוקתי

  • 3 באוגוסט 2021 בשעה 17:04

   שלום משה. מה שאלתך? ככל והינך חפץ בייעוץ עם רופא תעסוקתי, איננו הכתובת. אנו יכולים לסייע בבירור הזכויות. לרוב, פנייה לרופא התעסוקתי נעשית באמצעות עורך הדין. השאר פרטים בטופס יצירת קשר וננסה לסייע ולעזור.

 • 15 בנובמבר 2020 בשעה 17:35

  שלום.כתוצטה מתכונת דרכים מיש לי 2 פריצות דיסק צווארי.אני מדריך ספורט.לא יכול כי לחזור לכך.יכול לתבוע אובדן כושר עבודה?

  • 26 בנובמבר 2020 בשעה 14:41

   שלום אלי,

   ראשית, יש לבחון הגשת תביעה מול חברת הביטוח שביטחה אותך בעת התאונה בביטוח חובה. חשוב לדעת כי ניתן לעמוד גם על פיצוי בגין הפסדי שכר בתביעה זו.
   שנית, ככל וברשותך פוליסת ביטוח הכוללת כיסוי לאובדן כשור עבודה, מומלץ לעיין בה ולבחון האם הינך עומד בתנאי הפוליסה. נא תשומת ליבך, כי גם בקרנות פנסיה ניתן למצוא כיסוי מתאים למקרים אלו – פנסיית נכות.
   מכל מקום, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.
   אנו כאן לכל שאלה.
   בריאות והצלחה!

 • 18 במרץ 2020 בשעה 15:05

  אני אחרי אירוע לבבי כבר כמעט חודשים בחופשת מחלה (נשאר לי עוד חודש) ושלחו לי מהעבודה שאני צריך להביא אישור מרופא תעסוקתי. ואם לא, לא ישלמו לי את דמי המחלה.. האמנם?

  • 20 במרץ 2020 בשעה 11:06

   יוני שלום,
   במקרים מסוימים, במהלך חופשת מחלה ממושכת, מעסיק יכול לדרוש מעובד להמציא אישור של רופא תעסוקתי לסיבת היעדרותו מהעבודה, ואף להעמיד את העובד לבדיקה ע"י רופא מומחה מטעמו.
   ממילא, לרוב קופות החולים לא מספקת אישורי מחלה מעבר ל 90 הימים הראשונים לאי הכושר.
   בכל הנוגע למערכת היחסים בין העובד למעביד, ובין היתר, לעניין התשלום בגין ימי המחלה, יש להיוועץ עם עו"ד העוסק בתחום.

   בריאות והצלחה!

 • 11 במרץ 2020 בשעה 21:54

  שלום, שמי יוסי כבן 59. עובד מעל ל27 שנים כאב בית במועצה מקומית ורופא תעסוקתי נתן לי אי כושר עבודה מלא (פיזי). האם אוטומטית אני יוצא לפנסיה תקציבית בריאותית? אני צריך לעבור וועדה בנושא,האם המעסיק יכול להקשות עלי למרות האישור מרופא התעסוקה והותק שלי בפנסיה תקציבית במקום עבודה זה?
  האם יש ועדה של חברת הפנסיה שאצטרך לעבור?

  • 16 במרץ 2020 בשעה 12:10

   יוסי שלום,
   בכל הנוגע לזכויותיך במקום העבודה, לרבות התנהלותך מול המעסיק וזכותך לצאת לפנסיה, הרי מדובר בדיני עבודה, ויש להיוועץ עם עו"ד מתאים. אדגיש כי המלצותיו של רופא תעסוקתי חיצוני (לדוג': מטעם קופ"ח) אינן מחייבות את קרן הפנסיה, ועל מנת להיות זכאי לקצבת נכות במסגרתה, יש להגיש תביעה לקרן הפנסיה, אשר רשאית לבדוק אותך באמצעות ועדה מטעמה, ולקבוע את זכאותך לקצבת נכות בהתאם.
   מכל מקום, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.
   בריאות והצלחה!

 • 8 במרץ 2020 בשעה 23:23

  האם המעסיק הממשלתי יכול להפסיק את המלצת הרופא התעסוקתי לעבוד פחות שעות עבודה ביום ,חד צדדית ,בהחלטה מינהלית?

  • 10 במרץ 2020 בשעה 11:40

   המעסיק אינו מחויב לפעול ע"פ קביעות הרופא התעסוקתי. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין העוסק בדיני עבודה, ובמערכת היחסים שבין עוסק ומעסיק.
   ללא כל קשר, ככל והינך נמצא במצב של אובדן כושר עבודה, חלקי או מלא, מומלץ לבחון זכויותיך בהתאם לכיסויים הביטוחיים שברשותך.
   בריאות והצלחה!

 • 19 בפברואר 2020 בשעה 10:57

  שלום שי,
  ככל ואינך יכול לעבוד בעבודתך כבעבר, מומלץ לפנות לחברת הביטוח בתביעת אובדן כושר עבודה, בהתאם לפוליסה שברשותך, יחד עם מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי, לרבות סיכום רפואי של רופא תעסוקתי.
  חברת הביטוח רשאית להעמידך לבדיקה ע"י רופא תעסוקתי מטעמה, אשר ייקבע האם הנך מצוי באובדן כושר עבודה לפי הפוליסה. בנסיבות המתוארות, קשה לנו להתייחס לתנאי הפוליסה, וככל ותרצה מענה ממוקד יותר, אתה מוזמן לפנות אלינו בהודעה אישית, דרך האתר, להעביר לעיוננו את הפוליסה ונעזור.
  במקביל, באפשרותך לפנות לענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח הלאומי (ככל ותאונתך הוכרה כתאונת עבודה), ולהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה, שם תיבדק ע"י וועדה רפואית אשר תקבע את שיעור נכותך וגמלתך בהתאם.
  מכל מקום, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום.
  בריאות והצלחה.

 • 17 בפברואר 2020 בשעה 14:48

  שלום
  במהלך עבודתי כנהג חלוקה בחברה גדולה {אני עצמאי עבדתי כקבלן משנה} נפגעתי בברך ולא יכולתי לזוז.
  לאחר בדיקה של אולטרסאוד אובחנתי לחשד לפגיעה במניסקוס המדיאלי.
  עזבתי את העבודה בגלל הפציעה ואין ביכולתי לעבוד בעבודה דומה.
  קיבלתי 3 חודשים חופשת מחלה מאורטופד מומחה {לא עובד כבר 3 חודשים}
  יש לי תור לרופא תעסוקתי מקופת החולים עוד חודש בערך
  יש לי ביטוח של אובדן כושר עבודה בסעיף של פריקה וטעינה
  בקביעת תור לרופא תעסוקתי ביקשו ממני מכתב פיטורים לא יודע אם אוכל להמציא כזה
  עזבתי את מקום העבודה כתוצאה מאי יכולת להמשיך לעבוד בפריקה וטעינה
  מה עלי לעשות בהמשך בכדי לזכות בתשלום מול חברת הביטוח ו/או ביטוח לאומי
  תודה מראש

 • 28 בינואר 2020 בשעה 9:43

  לאחר עבודה של כ 28 שנים במוסד ציבורי עקב החמרה במצב הרפואי יש לי אפשרות לצאת לפנסיה מוקדמת (תקציבית).יש לציין כי יש לי נכות רפואית 42% מלפני כ 30 שנים ונכות של 90% על פתור ממס הכנסה שנקבעה בשנים האחרונות. האם ביציאה לפנסיה אוכל לקבל גם קצבת נכות אם הפנסיה היא בסביבות 7000 ש"ח?

  • 29 בינואר 2020 בשעה 9:29

   אריה שלום,
   ככל וטרם הגעת לגיל פרישה, ניתן לקבל במקביל לפנסיה גם את קצבת הנכות הכללית, בהנחה והינך זכאי לקצבה הזו על פי תקנון קרן הפנסיה הרלבנטית.
   חשוב להדגיש כי הכנסה שלא מעבודה (כגון: פנסיה), יכולה להשפיע על שיעור התוספת עבור בת זוג ו/או ילדים לקצבת הנכות הכללית.
   כמו כן, מומלץ לעיין בתקנון קרן הפנסיה ולבחון שאין הגבלות לקבלת קצבה ממקור אחר, במקביל לפנסיה.

   בברכה,
   רפאל אלמוג, עו"ד

 • 28 באוקטובר 2019 בשעה 20:21

  שלום
  בעקבות פיברומיאלגיה יצאתי לחל"ת [חופשה ללא תשלום – ממשרד החינוך] כעת אני מתעסקת עם תביעת הביטוח על אובדן כושר עבודה והנה במרפאה תעסוקתית לא רוצים לקבל אותי—- כי אני כבר לא עובדת…. והם לא מטפלים בחל"ת אז מה אני כן אמורה לעשות?? מאיפה אשיג את חוות הדעת האם יש פרטיים?
  תודה

  • 30 באוקטובר 2019 בשעה 9:45

   באפשרותך לקבל את התייחסות הרופא המטפל (ריאומטולוג למשל) ביחס לשאלת אי הכושר, וכן באפשרותך להיוועץ עם רופא מומחה פרטי בתחום התעסוקה.

 • 5 בספטמבר 2019 בשעה 23:14

  שלום רב,

  חליתי במחלת סרטן העור מלנומה ויש לי גם פריצת דיסק האם אני רשאית לקבל אישור להפחתת שעות העבודה .

  • 9 בספטמבר 2019 בשעה 15:03

   מיכל שלום,
   ככל שהינך סבורה כי אין באפשרותך להמשיך ולעבוד במשרתך כבעבר, הינך בהחלט רשאית לקבל אישור הפחתת שעות עבודה מרופא תעסוקתי, ובלבד שהוא יימצא לנכון להעניק לך אישור שכזה.
   מומלץ לבדוק האם ברשותך פוליסות ביטוח פרטיות אשר כוללות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מלא ו/או חלקי.
   כמו כן, חשוב לציין כי ייתכן והינך זכאית לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, וזאת ככל ותעמדי בתנאים המזכים בקצבה כאמור.
   בריאות והצלחה!

 • 28 באפריל 2019 בשעה 13:51

  הי, הייתי אצל רופא תעסוקתי בשביל המלצה לשמירת הריון (עבודה בסיכון), הוא רשם בהמלצה הפוך ממה שאמרתי לו. האם יש אפשרות ללכת לרופא תעסוקתי אחר ולקבל המלצה אחרת?
  או להגיש את כל המסמכים לביטוח לאומי ולחכות עם יאשרו לי, למה הרופא התעסוקתי רשם לי בהמלצה שאני יכולה לעבוד רגיל ..

  • 29 באפריל 2019 בשעה 10:54

   הינך רשאית לגשת לרופא תעסוקתי אחר לשם קבלת תעודה רפואית חדשה, אך שימי לב, ככל והרופא התעסוקתי הקודם היה מטעם הקופה הציבורית, למוסד לביטוח לאומי ישנה גישה למסמך הרפואי שערך שעה שיש ברשותו טופס ויתור על סודיות רפואית שעלייך לצרף לתביעה.
   כמובן, סביר כי מסמך זה יעמוד בפני הביטוח הלאומי ותידרשי ליתן הסברים לשוני.
   כדאי איפוא לעדכן את הרופא התעסוקתי בדבר קביעה קודמת, למען יוכל להתייחס לקביעה המוקדמת.
   ככל ותגישי מסמכים רפואיים המעידים כי הינך כשירה לעבוד, סביר שתביעתך תדחה, וזאת נוכח העובדה כי הביטוח לאומי נשען בעיקר על התיעוד הרפואי שהינך מצרפת לתביעתך.
   בריאות והצלחה!

 • 24 בפברואר 2019 בשעה 8:34

  שלום,
  סובלת ממחלת כלי דם, האם רופא תעסוקתי עשוי להאריך לי את חופשת המחלה?

  • 24 בפברואר 2019 בשעה 9:59

   בהחלט, בהתאם למגבלת ימי חופשת המחלה שניתן להעניק. אך, מעבר לכך, הרופא יכול לקבוע האם הינך כשירה לתפקידך, או לתפקידים אחרים בכפוף למגבלות כאלו ואחרות.

 • 3 בינואר 2019 בשעה 11:15

  כיצד אפשר לקבל חוות דעת מרופא תעסוקתי בהקדם האפשרי? האם זה דרככם?

  • 3 בינואר 2019 בשעה 11:43

   עליך לפנות לרופא מומחה בתחום, הכותב חוות דעת מקצועיות. אין אנו עוסקים בכתיבת חוות דעת, אלא במתן ייעוץ משפטי. כמובן, ככל והינך מיוצג, תפקידו של עורך הדין להפנות אותך לרופא מתאים.

 • 18 בדצמבר 2018 בשעה 12:21

  שלום אבא שלי בן 62היה אצל רופא תעסוקתי שרשם שהוא לא יכול לעבוד יש לו הרבה בעיות בריאותיות
  סכרת,לחץ דם, ניתוח שעבר ודם,כליות וכ"ו… הוא עובד כמחסנאי במשכורת ממש נמוכה
  מה הוא אמור לעשות כרגע אם ימשוך את הפנסיה יהיה לו שכר של 2300 ש"ח את הפיצויים ממליצים לא לפתוח כי אז הסכום החודשי לפנסיה יהיה נמוך יותר . האם הוא זכאי לקבל כנות מהמדינה ואם כן זה במקום הפנסיה ?
  אודה לעזרתכם ממש לא יודעים לאן לפנות

  • 18 בדצמבר 2018 בשעה 12:27

   האם יש לו כיסוי ביטוחי מסוג של אובדן כושר עבודה? אם כן, מומלץ לעיין במדריך הזכויות או במאמרים באתר ולעמוד על התגמולים.
   בנוסף, ככל ויש לו קרן פנסיה, ייתכן ולרשותו כיסוי של "פנסיית נכות" למקרה של איבוד כושר.
   יש לבחון אף את הזכויות בביטוח לאומי.
   אנו כאן לכל שאלה.
   בריאות והצלחה!

 • 7 ביולי 2018 בשעה 14:21

  אני נמצא באובדן כושר עבודה עקב מחלת מקצוע מהחומרים מסוכנים וגרם לי לדמנציה אני מתכוון לתבוע את ביטוח לאומי על מחלת מקצוע לפי מה שקבע לי תוקסולוג וגם את המעסיק בחוות מעבידים האים במחלת מקצוע מתקזז מול ביטוח לאומי בתביעה כמו בתאונת עבודה

 • 27 במרץ 2018 בשעה 16:40

  אני עובדת כקופאית מזה 7 שנים בסופרמרקט 56 בחודש האחרון חלה החמרה בבריאות שלי יתר לחץ דם סובלת גם מבעיית ספיקה במסתם המיטראלי בלב במעקב כל חצי שנה יש לי גם פריצות דיסק הולכת לעבודה 3 4 שעות ולא מצליחה להמשיך כואב לי כל הגוף הזמנתי רופא תעסוקתי שיתן לי אי כושר עבודה מוחלט מה הסיכויים לקבל אישור

  • 27 במרץ 2018 בשעה 18:54

   רחל היקרה, שאלתך הינה רפואית ולא משפטית. לכן, יש להפנותה לרופא תעסוקתי (מומלץ לגשת לרופא פרטי, ולבקש את התייחסותו הן ביחס להליך המבוקש, למשל ביטוח לאומי / ביטוח מנהלים / קרן פנסיה). מומלץ איפוא להגיע אל הרופא עם מלוא המסמכים, ובעיקר עם המלצות הרופאים המומחים בתחום הקרדיולוגי והאורתופדי, או כל תחום אחר ממנו הינך סובלת. בהצלחה.

 • 8 במרץ 2018 בשעה 16:34

  אני רציתי לברר אני אחרי 3 קיסריים וגם עם פריצת דיסק לא מסוגלת לעמוד וללכת המון זמן זה מקרין לי לרגל ומנפח לי תקרסול השאלה אם אפשר להיסתמך רק על הפריצת הדיסק שיש לי ליקבוע אי כושר עבודה יש לי גם מיגרנות

  • 8 במרץ 2018 בשעה 17:03

   בהחלט. הנכות הרפואית משמשת פעמים רבות מדד לקביעת הנכות התעסוקתית, אך גם מבוטח הסובל מנכות רפואית נמוכה, עשוי להימצא באובדן כושר עבודה במקרים מתאימים. למשל, הדוג' הקלאסית הינה ביחס לפסנתרן, הוא עשוי לסבול מנכות רפואית נמוכה בגין פגיעה באחת מאצבעותיו, אך בד בבד עשוי הדבר להשליך על נכותו התעסוקתית (100%). מומלץ איפוא להתייעץ עם גורמים מקצועיים. בריאות והצלחה.

 • 17 בפברואר 2018 בשעה 20:19

  מחלת copd
  לאחרונה בעלי אובחן כסובל ממחלת copd, עם תפקוד ריאתי 35%, הוא מעשן מזה כ40 שנה ועובד במפעל למוצרי פלסטיק מזה 30 שנה, הוא משתמש בעבודתו בחומרים כגון פלון וטיפלון, השאלה היא אם יש סיכוי לקבל נכות מעבודה בביטוח הליאומי בגלל החומרים שמשתמש בהם או לא? שאלה נוספת היא,הוא בחופש מחלה מזה חודש ימים ורופא המשפחה האריך את חופש המחלה לעוד 3 חודשים, השאלה מתי עדיף לפנות לרופא תעסוקה בתום חופש המחלה או עכשיו?

  • 18 בפברואר 2018 בשעה 17:51

   בהחלט יש מקום לבחון זכאות לקצבת נכות בביטוח הלאומי, וכן זכויות למול תאגידי הביטוח וקרנות הפנסיה. באשר למועד ההיוועצות עם הרופא המומחה, ניתן לפנות לקראת תום תקופת אישורי המחלה. מומלץ לקבל התייחסות של הרופאים המומחים (בתחום הריאות) לגבי חוסר יכולתו לעבוד. בריאות והצלחה.

 • 30 בנובמבר 2017 בשעה 21:00

  תודה רבה על תשובתך המהירה!

 • 29 בנובמבר 2017 בשעה 20:30

  ברצוני לדעת,
  בעלי נפגע ממסור בעבודתו כנגר. אצבעו נחתכה והעצם נשברה. לאחר בדיקות רבות, ריפוי בעיסוק ותקופה ממושכת, מצא האורטופד המטפל כי נותרה לו מגבלת תנועה ובסיכום שכתב לו ציין כי לא יוכל לשוב לעבוד במקצועו. לפיכך, הפנה אותו לרופא תעסוקתי.
  שאלתי היא, האם יכול הרופא התעסוקתי להחליט אחרת, ולקבוע כי בעלי כן יכול להמשיך לעבוד במקצועו, בניגוד להחלטתו של האורטופד?

  • 30 בנובמבר 2017 בשעה 10:58

   רשאי, אך לא סביר, קל וחומר כאשר ישנה התייחסות של רופא מקצועי הרלבנטי לתחום הפגיעה. הרבה יותר סביר שיאמץ את קביעות האורתופד ויתייחס ליכולת של בעלך לבצע פעולות תעסוקתיות אחרות.

   • 30 בנובמבר 2017 בשעה 21:00

    ברצוני לדעת,
    בעלי נפגע ממסור בעבודתו כנגר. אצבעו נחתכה והעצם נשברה. לאחר בדיקות רבות, ריפוי בעיסוק ותקופה ממושכת, מצא האורטופד המטפל כי נותרה לו מגבלת תנועה ובסיכום שכתב לו ציין כי לא יוכל לשוב לעבוד במקצועו. לפיכך, הפנה אותו לרופא תעסוקתי.
    שאלתי היא, האם יכול הרופא התעסוקתי להחליט אחרת, ולקבוע כי בעלי כן יכול להמשיך לעבוד במקצועו, בניגוד להחלטתו של האורטופד?

 • 15 באוגוסט 2017 בשעה 10:48

  עובדת כמזכירה במשרה מלאה לפני כחודשיים התחילו כאבים בכתף ולאחר בדיקות התגלה שיש לי הסתיידות גסה בגיד הופראספינטוס. מאחר ורוב עבודתי היא מול מחשב . האם יכולה לקבל מרופא תעסוקתי הפחתת שעות העבודה והכרה כמחלת מקצוע?

  • 15 באוגוסט 2017 בשעה 11:56

   בהחלט יכול להיות, אך מאחר ומדובר בשאלה רפואית, יש להעמידה לבחינה על ידי רופא מומחה. מומלץ אפוא לבחון את זכויותיך גם בביטוח לאומי בענף נפגעי עבודה / נכות כללית. בהצלחה.

 • 7 באוגוסט 2017 בשעה 14:12

  יש לי המלצה לניתוח ארטרוסקופיה lt. אני עובדת בגן ילדים מזה 10 שנים יושבת על כיסאות נמוכים יושבת וכמה המון פעמים ביום. יש לי שחיקה בברכים קשה לי לעלות ולרדת מדרגות ולקום ממקום נמוך. האם זה נחשב מחלת מקצוע ואם כן יש מצב לעבודה חלקית בלי לפגוע בתנאי עבודתי ובשכר? תודה.

  • 7 באוגוסט 2017 בשעה 15:39

   רותי, על מנת להכיר בנזק שממנו הינך סובלת כמחלת מקצוע, עליך להראות כי הנזק נגרם במתכונת של "מיקרוטארומה". מציע לך לעיין במאמר שערכנו בנושא ופרסמנו באתר. לאחר מכן, את מוזמנת ליצור עימנו קשר וננסה לסייע ולעזור. בריאות והצלחה.

 • 31 ביולי 2012 בשעה 11:47

  יותר פרטים

  אדי, על מנת שנוכל לספק לך עצות מועילות, יש מקום לפרט יותר פרטים על התאונה / מחלת מקצוע. אתה יכול לפנות גם בפנייה אישית אם אינך מעוניין לפרט כאן.

  • 22 ביוני 2019 בשעה 19:06

   אים קבלתי ע"י רופא תעסוקתי אי כושר עבודה מלא לצמיתות בכל עבודה פיזית או משרדית האים בביטוח לאומי אני נחשב ל100 אחוזי נכות המקרה הוא במחלת מקצוע בעבודה דמנציה קשה

 • 31 ביולי 2012 בשעה 10:32

  חקירה של ה-מ.ל.ל.

  הוזמנתי,"לחקירה" בעניין תביעתי לתאונת עבודה /מחלת מקצוע. עצות, מעבר למצבי החולה תודה.

  • 13 באפריל 2019 בשעה 15:39

   אים רופא תעסוקתי קבע שאסור לי לעבוד עקב אירוע מוחי בעבודה דמנציה קשה עקב חומרים מסוכנים גרמו לי לדמנציה קשה האים אני נחשב ל100 אחוזי נכות בביטוח לאומי

התגובה שלך