אי מסירת פוליסת ביטוח

על המבטח חובה להמציא למבוטח מיד לאחר צירופו לביטוח עותק מלא של הפוליסה. החוק לא נותן מענה חד וברור מה הסנקציה בגין אי מילוי החובה. בכתבה, התייחסות לחובה ולסנקציות להן חשופות חברות הביטוח בגין אי עמידה בה. 

המשמעות של אי מסירת פוליסה

החובה למסור למבוטח את הפוליסה

פוליסת ביטוח מאגדת את הזכויות והחובות של הצדדים לביטוח.

לאחר הצטרפות מבוטח לביטוח, קובע חוק הביטוח, כי על חברת הביטוח להמציא למבוטח העתק מלא של פוליסת ביטוח שרכש. בכתבה זו, ננסה לעמוד על המשמעות המשפטית שיש באי מסירת פוליסת ביטוח על מלוא תנאיה ונספחיה לרבות רשימת הביטוח והתנאים הכלליים אל המבוטח לאחר הצטרפותו לביטוח.

סעיף 2(א) של חוק הביטוח מקים את החובה, לפיה על חברת הביטוח למסור למבוטח מסמך המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם. במילים פשוטות, על חברת הביטוח למסור למבוטח העתק של פוליסת ביטוח.

פעמים רבות, חברות הביטוח או שלוחיהם סוכני הביטוח לא ממלאים אחר חובה זו, ונשאלת השאלה מה המשמעות שיש לאי מסירת פוליסת ביטוח ?

נטול דוגמה, לפיה פוליסת ביטוח כוללת בתוכה חריג אשר לשיטת חברת הביטוח נועד לפטרה מחבות בקרות מקרה הביטוח. על קיומו של חריג זה, לא יידעה חברת הביטוח את המבוטח ואף לא ווידאה שהוא מסכים לו והוא נכלל במסגרת התנאים הכללים של הפוליסה ולא מופיע בטופס ההצטרפות. חברת הביטוח גם לא מסרה למבוטח העתק של פוליסת ביטוח וכעת מבקשת להתנער מחובתה. מה הדין?

הסנקציה בגין אי מסירה

סעיף 2 של חוק הביטוח קובע חובה (חובה למסור העתק של פוליסת ביטוח למבוטח), אולם לא מבהיר מה תהא הסנקציה של אי מסירת עותק של פוליסת ביטוח למבוטח. נדגיש, כי סעיף 2(ב) של חוק הביטוח מתייחס לתקופה זמנית וקצרה (תקופת ביניים), עד למסירת פוליסת ביטוח כמתחייב.

חברת הביטוח אינה יכולה לסמוך ידה על סעיף 2(ב) של חוק הביטוח, לפיו יראו את התנאים הנהוגים באותו תחום ביטוח אצל המבטח או התנאים שהופקדו אצל המפקח על הביטוח, שכן אז תתרוקן מכל תוכן הוראת סעיף 3 של חוק הביטוח, עליה נדון בכתבה נפרדת, אולם כבר עתה נציין שעניינה בהבלטת חריגים של פוליסת ביטוח.

אי המצאת פוליסת ביטוח למבוטח גוררת הטלת סנקציה על חברת הביטוח, לפיה לא תוכל חברת ביטוח להתבסס על חריגים הקבועים בפוליסה במידה ולא המציאה למבוטח העתק של פוליסת ביטוח לאחר הצטרפותו. סנקציה זו מעוגנת בפסיקת בית המשפט העליון (פרשת אליהו נ' ישר) ובעקרונות דיני החוזים.

סנקציה זו, לא תוכל לעמוד למבוטח במידה והיה ער לחריג הנטען, מקום שחברת הביטוח יידעה את המבוטח אודותיו ווידאה, כי הוא מבין את משמעותו (ראה/י כתבה בנושא חובת הגילוי של המבטח). וזאת, אפילו וחברת הביטוח לא המציאה בסופו של יום העתק מהפוליסה.

[לחץ כאן למעבר אל כתבה נפרדת אודות תוצאות אי מסירת פוליסת ביטוח].

גולשים יקרים, ככל ונדחתה תביעתכם לתשלום תגמולי ביטוח על בסיס פוליסת ביטוח בה הינכם מבוטחים ואשר העתקה לא נמסר לכם (או נמסר רק לאחר שאירע מקרה הביטוח), בטענה, כי קיים בפוליסה חריג, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין ביטוח הבקיא בתחום דיני הביטוח.

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורכי דין הבקיאים ברזי הביטוח, לרבות פסיקת בתי המשפט הרלבנטיים לחובה של חברת הביטוח להמציא למבוטח העתק של פוליסת ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר.
                  
ייעוץ וליווי משפטי סמוך ככל הניתן לדחיית תביעת הביטוח, עשוי לשפר את מצבכם המשפטי וסיכויי תביעתכם.               

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.