מענק לחולי סרטן וזכויות נוספות

חולי סרטן זכאים לקבלת מענק סיוע מטעם האגודה למלחמה בסרטן במהלך תקופת אבחנתם, ולקבלת זכויות נוספות מטעם רשויות המדינה.

מענק לחולי סרטן

מענק לחולי סרטן

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע כלכלי ראשוני לחולי סרטן שאובחנו זה עתה וזקוקים לסיוע כספי לצורך התארגנות ראשונית עקב המחלה והטיפולים בה, וזאת בטרם התקבלו תביעותיהם לקבלת קצבאות והטבות מטעם המוסד לביטוח לאומי ויתר רשויות המדינה.

היקף הסיוע נקבע לפי קריטריונים רפואיים ורמת ההכנסה של החולה, או של הוריו, במקרה של חולה קטין.

יש להגיש את הבקשה לקבלת מענק לחולי סרטן וסיוע באמצעות העובדות הסוציאליות שנמצאות במכונים/מחלקות אונקולוגיות של בתי החולים או בקופות החולים בלבד, וזאת במהלך תקופת האבחנה, ולפני קבלת הקצבאות וההטבות כאמור לעיל.

הגשת הבקשה לקבלת הסיוע נעשית באמצעות שני טפסים, אותם ניתן להוריד באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן, בעמוד של "טפסים לסיוע חומרי": "טופס אישור רופא – המכון האונקולוגי" וכן "בקשת סיוע לחולה" (לחולה בגיר) או "בקשה סיוע לילד חולה סרטן" (לחולה קטין).

זכויות חולי סרטן מטעם רשויות המדינה

חולי סרטן יכולים להיות זכאים לקבלת מגוון קצבאות והטבות מטעם רשויות המדינה, לרבות קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים, ופטור ממס הכנסה.

מומלץ לצרף למסמכי התביעה לקבלת כל אחת מהזכויות הללו גם "טופס פניה לביטוח הלאומי", שימולא על ידי האונקולוג שמטפל בחולה (ניתן להורידו באינטרנט). מדובר בטופס שהופק על ידי האגודה למלחמה בסרטן בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי, וזאת על מנת לסייע לחולי הסרטן למצות את זכויותיהם במוסד לביטוח הלאומי ולהקל על תהליך קביעת הנכות הרפואית שלהם לצורך קבלת כל אחת מהזכויות הללו.

קצבת נכות כללית

חולי סרטן שהמחלה פגעה באופן משמעותי במצבם הרפואי ובכושרם לעבוד, עשויים להיות זכאים לקבלת קצבת נכות כללית מטעם המוסד לביטוח לאומי בכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות לכך.

התנאים לקבלת קצבת נכות כללית

התנאים המצטברים לקבלת קצבת נכות כללית הינם כמפורט להלן:

  1. נכות רפואית. על החולה לעמוד לבדיקה בפני ועדה רפואית, אשר תעריך כי נכותו עולה על 60%, או 40% ובלבד ואחת המחלות עולה על 25%. בהתאם, אין מניעה להביא בחישוב הנכות המשוקללת גם נכויות בגין בעיות בריאותיות אחרות מלבד למחלת הסרטן שבה לקה.
  2. אובדן כושר עבודה. בכפוף לכך שהוועדה העריכה את הנכות כנ"ל, התיק עובר לבדיקת "דרגת אי כושר", לרוב באמצעות עו"ס (פקיד שיקום) או רופא תעסוקתי. החולה נדרש להוכיח כי כושרו לעבוד נפגע ב-50% לפחות. בהתאם תוערך דרגת אי הכושר לפי הרמות הבאות: 60%, 65%, 74% או 100%.
  3. גובה ההכנסה. הכנסותיו של החולה נמוכות מ-60% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2021 מדובר בסך של 6,331 ₪).

עקרות בית שלקו בסרטן זכאיות לקבלת קצבת נכות כללית אם נקבעה להן נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות, וכן דרגת אובדן כושר לבצע עבודות בית בשיעור של 50% לפחות.

הליך קבלת קצבת נכות כללית

על החולה להגיש טופס תביעה לקבלת קצבת נכות כללית בפני סניף הביטוח הלאומי שקרוב למקום מגוריו,  בצירוף כל המסמכים הנדרשים הנלווים, כגון אישורים רפואיים ואישור על עבודה וגובה הכנסה. מומלץ לצרף למסמכי התביעה גם את "טופס הפניה לביטוח לאומי" שהוזכר לעיל, וזאת לאחר שהוא ימולא על ידי האונקולוג של החולה.

יש להגיש את מסמכי התביעה תוך 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה בכושר העבודה. חולה ללא הכנסה כלל זכאי להגיש את התביעה באופן מיידי.

לאחר הגשת מסמכי התביעה, הוועדה רפואית של הביטוח הלאומי תתכנס על מנת לדון בקביעת עצם ההכרה בנכות הרפואית, שיעורה, ומשכה:  נכות קבועה לצמיתות או נכות זמנית (כגון, רק למשך תקופת קבלת הטיפולים האונקולוגיים).

הועדה יכולה לקבוע את הנכות הרפואית על סמך מסמכיו הרפואיים של החולה, ללא צורך בהופעתו הפיזית בפניה. לשם כך יש לצרף למסמכי התביעה מכתב הסכמה של החולה להחלטת הוועדה על סמך מסמכים רפואיים בלבד, שגם אותו ניתן להוריד באתר האגודה למלחמה סרטן. עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם הועדה תמצא לנכון בכל זאת לזמן את החולה להופיע בפניה, חרף מכתב הסכמתו כאמור.

לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית של החולה, תיקבע דרגת אי הכושר שלו לעבוד, וזאת על ידי פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי, לאחר שהוא יתייעץ בעניין זה עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד.

לדרגת אי הכושר ישנה חשיבות רבה, לרבות מאחר שהיא קובעת את היקף קצבת הנכות הכללית שתינתן לחולה, וזאת באופן הבא:

  • דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה – מזכה בקצבת נכות כללית מלאה.
  • דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל-74% מזכה בקצבת נכות חלקית, לפי שיעור אחוזי אי הכושר. (לדוגמה: בעל 63% דרגת אי כושר יקבל 63% מהיקף קצבת הנכות המלאה).

סכום קצבת הנכות הכללית המלאה מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2021, מדובר בסך של 3,312 ₪.

מסלול מהיר לחולי סרטן: בצד המסלול הרגיל לקבלת קצבת נכות כללית, קיים גם מסלול מהיר לקבלת קצבה זו עבור חולי סרטן במצב סופני או חולים שמקבלים טיפול אקטיבי במחלה. מסלול זה נועד לאפשר טיפול בתביעה לקבלת קצבת נכות כללית תוך 30 יום ממועד הגשתה.

קצבת שירותים מיוחדים

חולי סרטן שנמצאים במצב סיעודי יכולים להיות זכאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם) בכפוף לעמידתם ביתר תנאי הזכאות לקבלת קצבה זו.

מצב סיעודי מוגדר כצורך של החולה בקבלת עזרה כדי לבצע פעולות שגרתיות לפי מבחן התלות – ADL (קימה, אכילה, לבישה, רחצה, ניידות, ושליטה בסוגרים), או כצורך של החולה בהשגחה קבועה לבל תיגרם סכנת חיים לו או לאנשים אחרים.

התנאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

בנוסף למצב הסיעודי כאמור לעיל, על החולה להתגורר בביתו, גילו צריך לנוע בין גיל 18 לגיל הפרישה (פנסיה), ועליו לעמוד גם באחד מבין שני התנאים הבאים:

  • ניתנת לו קצבת נכות כללית, ויש לו נכות רפואית גובה של לפחות 60%.

או

  • לא ניתנת לו גמלת נכות, יש לו נכות רפואית בגובה של לפחות 75%, והוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודהמטעם המוסד לביטוח לאומי או תשלום עבור מטפל או תמיכה ביתית, והיקף הכנסתו החודשית מעבודה אינו עולה על השכר הממוצע כפול 5.

הליך קבלת קצבת שירותים מיוחדים

לשם קבלת קצבת שירותים מיוחדים, על החולה להגיש בפני המוסד לביטוח לאומי שנמצא בסמוך למקום מגוריו טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, בצירוף כל המסמכים הנלווים הנדרשים, לרבות מסמכים רפואיים ותלוש שכר של חצי השנה האחרונה, למי שהחליף מקום עבודה בשנה האחרונה.

בנוסף, מומלץ לצרף למסמכי התביעה גם את "טופס הפניה לביטוח לאומי" שהוזכר לעיל, וזאת לאחר שהוא ימולא על ידי האונקולוג של החולה.

לאחר הגשת התביעה, החולה יזומן לוועדה רפואית לשירותים מיוחדים לצורך קביעת עצם זכאותו לקבלת הקצבה ושיעורה. שיעור הקצבה נקבע לפי שלוש דרגות אחוזים ביחס לקצבת הנכות הכללית: 50%, 112%, ו-188%, וזאת לפי רמת מצבו הסיעודי של החולה, כלומר, לפי מידת הזדקקותו לקבלת סיוע לשם ביצוע הפעולות הבסיסיות היומיומיות או לקבלת השגחה מתמדת.

מסלול מהיר לחולי סרטן: חולי סרטן שמקבלים טיפולים כימותרפיים עם תופעות לוואי קשות עשויים להיות זכאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים על סמך מסמכיהם הרפואיים בלבד, וללא צורך בהופעתם הפיזית בפני הועדה. במקרה כזה תיקבע להם זכאות בשיעור של 50%, אלא אם כן, בנוסף לטיפולים הללו, הם גם נמצאים בהוספיס או בהוספיס בית, שאז תיקבע להם זכאות בשיעור של 188%.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

פטור ממס הכנסה

חולי סרטן בעלי נכות רפואית בשיעור גבוה עשויים להיות זכאים לקבלת פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, וזאת הן בגין הכנסה מיגיעה אישית (למשל משכורת, הכנסה מעסק) והן בגין הכנסה שלא מיגיעה אישית (כגון דמי שכירות, ריבית על פיקדונות).

הפטור ניתן רק עד לתקרות שנקבעו בכל שנת מס לגבי הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית.

חולה שנקבעה לו זכאות לקבלת פטור ממס הכנסה גם לגבי השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי לקבל החזר מס רטרואקטיבי עד 6 שנים אחורה מיום הגשת הבקשה.

התנאים לקבלת פטור ממס הכנסה

התנאים המצטברים לקבלת פטור ממס הכנסה הינם כמפורט להלן:

  1. תקופת הנכות: לחולה נקבעה נכות רפואית לתקופה של לפחות 185 יום (כלומר, מי שנקבעה לו נכות לתקופה של 184 יום בלבד או פחות מכך, אינו זכאי לפטור).
  2. שיעור הנכות: עד ליום 15.11.2021, שיעור הנכות היה צריך להיות 100% נכות בגין ליקוי אחד או 90% נכות משוקללת בגין מספר ליקויים. החל מיום 15.11.2021 ואילך שיעור הנכות צריך להיות 90% (ליתר דיוק – 89.1%). אם 90% הנכות נקבעו כנכות משוקללת, בגין מספר ליקויים, אחד מהליקויים הללו צריך להיות בשיעור של 40% לפחות.

הליך קבלת פטור ממס הכנסה

חולה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור שמזכה בפטור ממס הכנסה, צריך להגיש טופס בקשה לפטור ממס (טופס 1516) בפני פקיד השומה שבאיזור מגוריו שאליו הוא משויך, בצירוף פרוטוקול הועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות שלו.

חולה שלא נקבעה לו נכות רפואית בשיעור שמזכה בפטור ממס הכנסה, צריך לפנות לפני כן לוועדה רפואית של מס הכנסה שמתנהלת במוסד לביטוח לאומי. לשם כך עליו להגיש בקשה לזימון לועדה זו בפני פקיד השומה שבאיזור מגוריו, שיעביר את הבקשה למוסד לביטוח לאומי (לא ניתן לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת זימון לועדה זו, אלא רק באמצעות רשות המסים).

מסלול מהיר לחולי סרטן: חולי סרטן, ואף מחלימים מסרטן, יכולים להגיש את טופס הבקשה לפטור ממס מהכנסה באופן מקוון, באמצעות טופס דיגיטלי של מיזם גל ירוק וחלאסרטן, שיגיע ישירות למשרד השומה שאליו הם משויכים. התשובה לגבי זכאותם לפטור תישלח להם תוך 10 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה המקוונת.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך