רשלנות רפואית שיתוק מוחין

פסק דין מעניין של בית המשפט העליון אשר קיבל באופן חלקי שני ערעורים שהוגשו אליו. פסק הדין מפרט את אופן החישוב שיש לבצע כאשר מדובר בקטינים: עד גיל 21 ולאחר מכן.

קטינה ילידת שנת 1992, נולדה בניתוח קיסרי שנערך לה בבית החולים "בית רפואה מעיני הישועה". על פי קביעת בית המשפט המחוזי, התקבל תביעתה (תביעת רשלנות רפואית שיתוק מוחין) כנגד בית החולים, כתוצאה מהתרשלות הצוות הרפואי, שעה שבמהלך הניתוח נגרם לתובעת שיתוק מוחין. לאור קביעה זו, פסק בית המשפט לתובעת פיצויים בגובה של כארבעה מיליון שקלים, אשר חלקם ישולמו לה בתשלומים עיתיים.
על הקביעות המפורטות לעיל הגישו הצדדים ערעורים לבית המשפט העליון. במסגרת ערעורם טענו התובעים כי שגה בית המשפט בפסיקת תשלומים עיתיים ואף טעה כאשר קבע כי על הניזוקה לעבור להתגורר במוסד לכשתגיע לגיל עשרים ואחת. טענות הערעור מצד בית החולים הנתבע הופנו בעיקר לקביעת בית המשפט בעניין קיצור תוחלת החיים של התובעת.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו ודחה את טענות בית החולים בערעור שכנגד. קבלת הערעור הייתה באופן שבו ישולמו הפיצויים לקטינה ולהוריה, בגין נזקיהם הנובעים מאותה רשלנות רפואית שיתוק מוחין דנן.  ודוק, בית המשפט העליון הורה על החזרת תיק רשלנות רפואית שיתוק מוחין דנן לערכאה המבררת, על מנת שתפסוק את יתרת פיצוייה העתידיים של התובעת (מהיום שבו ימלאו לה עשרים ואחת שנים) בתשלום חד פעמי.
על בסיס קביעותיו של בית המשפט העליון בערעור, בית המשפט המחוזי פסק לתובעת פיצויים, על פי החלוקה המפורטת להלן: ראשית, לנוכח רשלנות רפואית שיתוק מוחין מצד בית החולים, אשר הובילה לאובדן כושר עבודתה של התובעת, הרי שיש לפסוק לה פיצוי בגין הפסדי השתכרות בעתיד. על פי ההלכה הפסוקה, יש להורות על שיעור פיצוי הפסדי ההשתכרות בהתאם לפרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר קובעת את השכר הממוצע במשק. בהתחשב בנתון זה ובקביעת בית המשפט לפיה קוצרה תוחלת חייה של התובעת בעשר שנים (כלומר, בית המשפט העריך כי תום תוחלת חייה הינו בגיל שבעים ואחת, שש שנים לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק), מחשב בית המשפט את פיצוי ההשתכרות העתידיים המגיעים לה בגין אובדן כושר ההשתכרות מגיל עשרים ואחת ועד לגיל הפרישה ומעמידו על הסך של כמיליון שקלים.
שנית, משום שהוחלט על ידי בית המשפט העליון כי התובעת לא תוכנס למוסד שיקומי, הרי שבכל הנוגע לפיצויי הסיעוד ועזרת הזולת בעתיד המגיעים לה, יש להעמידם על הסך של שנים עשר אלף שקלים לחודש מיום הגיעה לגיל עשרים ואחת ועד שתגיע לתום תוחלת חייה (גיל שבעים ואחת, כאמור). על פי פרמטרים אלו, מעמיד בית המשפט המחוזי את הפיצוי המגיע לתובעת בגין סיעוד ועזרה בעתיד על הסך של כשניים וחצי מיליון שקלים.
בהמשך פסק דינו, מפרט בית המשפט את הסכומים המגיעים לתובעת בגין עזרה במשק הבית, דיור עתידי, ניידות, טיפולים רפואיים עתידיים, שירותי מין, צרכים חברתיים וטיפולים פסיכולוגיים, תוך שהוא פורס את החישוב שנעשה על ידו לצורך קביעת הפיצוי.
בסופו של יום, סך כל הפיצוי שקובע בית המשפט בתביעת רשלנות רפואית שיתוק מוחין דנן, בגין נזקיה העתידיים של התובעת, עומד על הסך של כארבעה וחצי מיליון שקלים, אשר ישולמו לה בתשלום חד פעמי.