סקירת הוראות חוק חוזה הביטוח

בכתבה זו ניתן למצוא סקירה של ההוראות העיקריות מפרק א' של חוק חוזה הביטוח העוסק בהוראות הכלליות של כלל סוגי הביטוח.

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 הוא החוק המרכזי בתחום דיני הביטוח. אף על פי שבמערכת היחסים שבין הצדדים לחוזה ביטוח חלים דיני החוזים וחוקי החוזים, חוקק חוק חוזה הביטוח הכולל בתוכו הוראות והסדרים ספציפיים ומיוחדים אשר נועדו להסדיר מערכת יחסים זו.

מתוך העקרונות המיוחדים הרבים הקיימים בחוק, ניתן אפוא לומר כי במסגרת חוק חוזה הביטוח ביקש המחוקק בעיקר לשמור ולהגן על המבוטח מפני כוחה הרב של חברת הביטוח ולדאוג לצמצום הפער בין השניים.

מענה מהיר לשאלות ניתן לקבל על ידי עורכי הדין שלנו בעמוד – פורום דיני ביטוח

מבוא לחוק

חוק חוזה ביטוח מורכב מחמישה פרקים:

[א]  חלק כללי ובו הוראות הנוגעות לכלל סוגי הביטוח.
[ב] חלק העוסק בביטוח חיים.
[ג] חלק העוסק בביטוח תאונה, מחלה ונכות.
[ד] חלק העוסק בביטוח נזקים מהסוגים הבאים: ביטוח נכסים וביטוח אחריות.
[ה] חלק כללי ובו הוראות שונות כגון תחולת החוק, סייגי תחולה, שמירת דינים והוראות מעבר.

כתבה זו תעסוק בסקירה מהירה בעיקר של הוראות פרק א' של חוק חוזה הביטוח, תוך מתן דגשים, הערות והפניות לכתבות שהועלו כבר לאתר.

עיקרי הוראות פרק א' של חוק חוזה ביטוח

סעיף 1 של חוק חוזה הביטוח – מסביר אפוא את המהות של חוזה ביטוח.

קרי, חוזה ביטוח בין מבוטח לחברת הביטוח, ובו מתחייבת חברת הביטוח לשלם למוטב תגמולי ביטוח, במידה ויתרחש מקרה ביטוח, וזאת בתמורה לתשלום של דמי ביטוח.

סעיף 2 של חוק חוזה הביטוח – מטיל חובה על חברת הביטוח להעביר למבוטח את פוליסת הביטוח, בה זכויותיו וחובותיו. לאי מסירה של פוליסת הביטוח יש השלכות משמעותיות ואנו ממליצים לכם לעיין בכתבה "אי מסירת פוליסת ביטוח" אשר פורסמה באתר.

סעיף 3 של חוק חוזה הביטוח – מטיל חובה על חברת הביטוח להבליט ולהדגיש הגבלות של חברת הביטוח לכיסוי הביטוחי או להיקפו. חברת ביטוח שלא מילאה אחר תנאי זה חשופה לסנקציה קשה מנשוא –  לא תוכל להסתמך על התנאי או הסייג לכיסוי הביטוחי ובמקרים רבים תיאלץ לשלם את תגמולי הביטוח, חרף קיומו של תנאי מגביל.

בכל הנוגע לסעיף זה, ראו בנוסף הכתבה "חובה להבליט הגבלות" אשר פורסמה באתר.

סעיף 4 של חוק חוזה הביטוח – פעמים רבות, קודם לצירוף מבוטח לביטוח וכתנאי לכך נדרש המבוטח להשיב על שאלות. על פי סעיף זה של חוק חוזה ביטוח, על חברת הביטוח להעביר העתק של התשובה לשאלה יחד עם הפוליסה. תשובה שלא הועברה למבוטח כאמור, לא תוכל חברת הביטוח להסתמך עליה.

סעיף 5 של חוק חוזה הביטוח – מסדיר את החובה של חברת הביטוח למסור למבוטח בכל עת ולפי דרישתו העתק של פוליסת הביטוח.

סעיפים 6-8 של חוק חוזה הביטוח – מסדירים את עקרון חובת הגילוי, תרופות בשל הפרת חובת הגילוי ושלילת תרופות בשל הפרת חובת הגילוי.

בכל הנוגע לחובת הגילוי, אנו ממליצים לכם לעיין במילון מונחי ביטוח הנמצא באתר תחת המונח " חובת גילוי ", וכן בכתבות הבאות אשר פורסמו באתר: "חובת גילוי של מבטח" , "חובת הגילוי בביטוח של מבוטח".

סעיף 9 של חוק חוזה הביטוח – כללים בדבר תקופת הביטוח.

סעיף 10 של חוק חוזה הביטוח – במידה ואחר מהצדדים של חוזה הביטוח ביטל את החוזה מכל סיבה שהיא, הן אם מדובר בביטול על פי זכות שבדין והן אם מדובר בביטול על פי תנאי פוליסת הביטוח, קובע הסעיף כי הביטול ייכנס לתוקף רק כעבור חמישה עשר ימים ממועד מסירת הודעת הביטול לצד השני. תקופה זו נועדה להגן על המבוטח ולאפשר לו לכלכל את צעדיו, כגן רכישת ביטוח חלופי בחברת ביטוח אחרת.

סעיפים 11-13 של חוק חוזה הביטוח – עוסקים במוטב, מיהו, מה מעמדו ומה זכויות המבוטח בפוליסה בה נקבע מוטב.

סעיפים 14-15 של חוק חוזה הביטוח – עוסקים במועד תשלום דמי הביטוח והסנקציה העשויה להתקיים במקרה של פיגור ? ביטול פוליסת הביטוח. על מנת שתוכל חברת הביטוח לבטל את פוליסת הביטוח עליה לשלוח למבוטח שתי הודעות כתובות. האחת, כי עליו לשלם את דמי הביטוח שבפיגור בתוך 15 ימים ממועד קבלת הדרישה. השנייה, במידה ולא שולמו דמי הביטוח שבפיגור בתוך 15 ימים כאמור, כי עליו לשלם את דמי הביטוח שבפיגור בתוך 21 ימים נוספים אחרת תבוטל פוליסת הביטוח.

סעיפים 16-22 של חוק חוזה הביטוח – עוסקים בשינויים בסיכון הביטוחי.

סעיף 16 של חוק חוזה ביטוח  – הסעיף קובע כי סיכון שבעת עריכת חוזה הביטוח כבר חלף או אירע – בטל ואינו מבוטח. בנוסף, אם אירע מקרה הביטוח בלתי אפשרי לאחר ההצטרפות לביטוח, אזי זכאי המבוטח לביטול של הפוליסה ולקבלת החזר של דמי הביטוח ששילם עבור יתרת תקופת הביטוח.

סעיף 17 של חוק חוזה ביטוח – קובע כי על מבוטח למסור לחברת הביטוח על כל שינוי מהותי שנודע לו עליו בנוגע לסיכון המבוטח. כך למשל, מעביד אשר באמתחתו ביטוח חבות מעבידים ומספר העובדים המצוינים בפוליסה גדל עליו לדווח על כך לחברת הביטוח.

סעיף 18 של חוק חוזה ביטוח – לפי סעיף זה, מבטח אשר נודע לו על החמרה בסיכון המבוטח, על ידי המבוטח בהודעה בכתב או בכל דרך אחרת רשאי לבטל את פוליסת הביטוח בתוך 30 ימים מהיום שנודע לו הדבר (לפי המוקדם יותר).

מבטח שלא ביטל את פוליסת הביטוח רואים אותו כמסכים להמשך קיומו הביטוח למרות השינוי בסיכון.

במידה וחברת הביטוח ביטלה את פוליסת הביטוח, זכאי המבוטח לקבלת החזר של דמי הביטוח ששילם עבור יתרת תקופת הביטוח, אלא אם פעל בכוונת מרמה.

במידה והמבוטח לא הודיע  לחברת הביטוח על שינוי מהותי בסיכון המבוטח וקרה מקרה הביטוח לפני שהספיקה חברת הביטוח לבטל את הפוליסה, תהיה חברת הביטוח זכאית לפטור יחסי לפי יחס הפרמיות שנגבו בפועל אל מול יחס הפרמיות שהיו נגבות לפי המצב האמיתי. חברת הביטוח תהא זכאית לפטור מוחלט במידה והעניין המהותי המחמיר את הסיכון לא הובא לידיעת חברת הביטוח בכוונת מרמה, או חברת ביטוח סבירה לא היתה מבטחת את המבוטח אם היתה יודעת הדבר.

סעיף 19 של חוק חוזה ביטוח – מפרט מספר מצבים בהם לא תהיה זכאית חברת הביטוח לתרופות המפורטות בסעיף 18 לעיל (פטור, יחסי או מוחלט). כך למשל, חברת ביטוח לא תהיה זכאית לתרופות הנ"ל במידה והשינוי בסיכון חדל לפני שאירע המקרה הביטוחי המבוטח, או שהוא לא השפיע עליו.

סעיף 20 של חוק חוזה הביטוח – קובע כי במידה וחדל להתקיים סיכון עבורו גבתה חברת הביטוח דמי ביטוח גבוהים יותר, זכאי המבוטח להפחתה של דמי הביטוח ולהעמדתם על פי השיעור המקובל אצל חברת הביטוח בעת קביעת דמי הביטוח.

סעיף 21 של חוק חוזה הביטוח – קובע כי במידה ודרשה חברת הביטוח לצורך עריכת פוליסת הביטוח נקיטה של אמצעי מיגון והדבר לא נעשה, יחולו סעיפים 18 ו- 19 המפורטים מעלה, בשינויים המחויבים.

חשוב לדעת, כי אי התקנת אמצעי המיגון אינה שוללת באופן מיידי את זכותו של המבוטח לתגמולי ביטוח. חברות הביטוח מנסות לעיתים קרובות לטעון כי התקנת אמצעי המיגון היא תנאי מקדים לביטוח בלעדיו הפוליסה אינה תקפה. אלא, שעל מנת לזכות בפטור מוחלט של תגמולי הביטוח על חברת הביטוח לעבור מספר משוכות, ובין השאר כמפורט להלן.

ראשית, על חברת הביטוח למלא אחר החובה הקבועה בין היתר בסעיף 3 של חוק חוזה ביטוח, קרי להבליט ולהדגיש תנאים או סייגים לחבות, וכן חובות אחרות כגון חובת היידוע והווידוא.

שנית, על חברת הביטוח להוכיח קשר סיבתי בין אי קיום אמצעי המיגון והתרחשות מקרה הביטוח, קרי הפעלת אמצעי המיגון היתה מונעת את מקרה הביטוח.

שלישית, על מנת לזכות בפטור מוחלט על חברת הביטוח להוכיח כי אף חברת ביטוח סבירה אחרת לא היתה מוכנה לבטח ללא אמצעי המיגון, ואף לא תמורת דמי ביטוח גבוהים יותר.

רביעית, חברת הביטוח לא תוכל לזכות לפטור מתגמולי הביטוח במידה ואמצעי המיגון לא פעלו מסיבה שאינה תלויה במבוטח.

סעיפים 22 ו- 23 של חוק חוזה הביטוח – קובע כי במידה ואירע מקרה הביטוח על המבוטח למסור הודעה לחברת הביטוח מיד לאחר שנודע לו על כך. ההודעה יכולה להימסר בעל פה לחברת הביטוח או נציגה לרבות סוכן הביטוח מטעמה, אך מומלץ להעביר אותה גם בכתב. כמו כן, על המבוטח להגיש תביעה בכתב אל חברת הביטוח. הודעה זו מפורטת יותר וכוללת בין השאר פירוט של הנזק שנגרם. עם קבלת התביעה תתחיל חברת הביטוח בבירור חבותה על פי הפוליסה. על המבוטח מוטלת חובה לשתף עימה פעולה, למסור לה מסמכים שברשותו ולסייע לה להשיג מסמכים שאינם ברשותו.

בכל הנוגע לסעיפים אלה ראו בנוסף הכתבה "תביעה נגד חברת ביטוח" אשר פורסמה באתר.

סעיף 24 של חוק חוזה ביטוח – מבוטח אשר לא מילא חובתו כאמור בסעיף 22 ו- 23 לעיל, מסתכן בקבלת תגמולי ביטוח מופחתים, וזאת בשיעור דמי הביטוח בהם היתה נושאת חברת הביטוח לו היה ממלא החובה כנדרש.

סעיף 25 של חוק חוזה הביטוח –  קובע כי במידה והפר המבוטח את סעיפים 22-24, או מסר עובדות כוזבות או העלים עובדות מחברת הביטוח בנוגע לחבות, וכל זאת בכוונת מרמה, תהיה פטורה חברת הביטוח מתשלום תגמולי הביטוח.

סעיף 26 של חוק חוזה הביטוח – חברת ביטוח פטורה מתשלום תגמולי ביטוח כאשר מקרה הביטוח אירע במתכוון.

סעיפים 27 ו- 28א' של חוק חוזה ביטוח – עוסק במועד תשלום תגמולי הביטוח על ידי חברת הביטוח, ותשלום ריבית עונשית.

בכל הנוגע לסעיפים אלה ראו בנוסף הכתבה "ריבית עונשית" אשר פורסמה באתר.

סעיף 29 של חוק חוזה הביטוח – עוסק בסעד מיוחד אותו רשאי לפסוק בית המשפט בנסיבות מסוימות. בית המשפט יכול להורות לחברת הביטוח לשאת בתשלום תגמולי ביטוח אף במקרים בהם לא מילא המבוטח אחר תנאי, כאשר אי קיום התנאי לא השפיע באופן ממשי על הסיכון של חברת הביטוח.

סעיף 31 של חוק חוזה הביטוח – עוסק במועד תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח.

בכל הנוגע לסעיף זה, אנו ממליצים לכם לעיין בכתבות "התיישנות של תביעת ביטוח" ו – "הארכה מיוחדת של תקופת התיישנות ביטוח" אשר פורסמו באתר.

סעיפים 33-35 של חוק חוזה ביטוח – עוסקים בשליחות של סוכן הביטוח בין השאר לעניין חוזה הביטוח, דמי הביטוח ומתן הודעות.

סעיף 39 של חוק חוזה הביטוח –  משקף את מגמת המחוקק לשמור על זכויות המבוטח.

אף על פי שחוזה ביטוח הינו חוזה לכל דבר ועניין ומשקף את רצונות הצדדים, בין המבוטח והמבטח קיימים פערי כוחות עצומים. על מנת להגן על המבוטח לנוכח פערים אלה, נקבע בסעיף זה כי חברת הביטוח לא תוכל להתנות על סעיפים מסוימים כלל וכלל ועל סעיפים מסוימים ואחרים לא תוכל להתנות אלא לטובת המבוטח. עקרון דומה ניתן למצוא גם בסעיפים 52, 64 ו- 71 של חוק חוזה הביטוח.

סעיף 42 של חוק חוזה הביטוח – ביטוח חיים של צד שלישי טעון הסכמתו בכתב.

סעיף 43 של חוק חוזה ביטוח – קובע כי בביטוחי חיים לא תוכל חברת הביטוח ליהנות מהתרופות הקבועות בסעיף 7 של חוק חוזה הביטוח, כאמור לעיל (תרופות בשל הפרת חובת הגילוי), במידה וחלפו שלוש שנים ממועד כריתת חוזה הביטוח, אלא אם תוכיח כי הדבר נעשה על ידי המבוטח בכוונת מרמה.

גולשים יקרים, כפי שבוודאי נוכחת לגלות חוק חוזה הביטוח הינו חשוב ביותר במערכת החסים של חוזה הביטוח והוא מורכב מהוראות מיוחדות המהוות בסיס לפרקטיקה היום יומית בניהול של תביעות ביטוח. ככל והינכם סבורים כי תביעתכם נדחתה על ידי חברת הביטוח בניגוד להוראות חוק חוזה הביטוח, פנו אל עורך דין הבקיא בתחום דיני הביטוח לצורך בחינת זכויותיכם המשפטיות.

לקבלת ייעוץ משפטי, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר. ייעוץ וליווי משפטי מוקדם עשוי לשפר את מצבכם המשפטי. 

נדגיש כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

1 תגובות

  • 27 ביולי 2017 בשעה 16:01

    לאחר אירוע מוחי בעבודה עקב ויכוח חריף ע"י לקוח נפגע לי הזיכרון הקצר הרופא הנוירולוג והרופא התעסוקתי אסרו עליי לחזור לעבודה, ויש לי ביטוח על מחלות קשות ודמנציה חברת הביטוח טוענת שאני מבוטח במקרה זה רק אים יש לי 24 נקודות בבחינת סטטוס מנטלי מינימלי מה פרוש המשמעות ולמרות שאין בפוליסה שלי תנאי כזה תודה

התגובה שלך